Παράταση θητείας για έξι Αντιδημάρχους στο Δήμο Σοφάδων

Στον ορισμό έξι Αντιδημάρχων (4 έμμισθων και δύο άμισθων) στο Δήμο Σοφάδων προχώρησε με ισάριθμες αποφάσεις ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Σκάρλος.

Ουσιαστικά πρόκειται για την παράταση της θητείας έως 11/9 του 2023 και των έξι προσώπων στις Αντιδημαρχίες που ήδη εκτελούν καθήκοντα.

Αναλυτικά οι αποφάσεις αναφέρουν:

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΦΑΛΑ
Α) Ορίζει τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο Παναγιώτη Κεφαλά του Αλκιβιάδη
έμμισθο Αντιδήμαρχο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με θητεία έως 11.09.2023 και του
μεταβιβάζει:
• Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού
και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Την έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων
(κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.
3. Την επιτήρηση και διαφύλαξη όλων των κοινόχρηστων χώρων και εκτάσεων από
αυθαίρετες καταλήψεις
4. Την παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο
μέσο, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό
χαρακτήρα.
5. Την οργάνωση, προετοιμασία και τον ανάλογο στολισμό της έδρας και των τοπικών
διαμερισμάτων κατά τις εθνικές γιορτές και τις γιορτές του Πάσχα και των
Χριστουγέννων.
6. Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και τη διαχείριση αδρανών
υλικών.
7. Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης ανακυκλώσιμων
υλικών που συμμετέχει ο Δήμος.
8. Τη σύσταση και λειτουργία του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης.
9. Την προστασία και ανάπτυξη φυτικής, ζωικής παραγωγής και αλιείας.
10.Μελετά και σχεδιάζει τα αναγκαία έργα υποδομής αγροτοκτηνοτροφικού, τουριστικού,
ενεργειακού, εμπορικού κλπ χαρακτήρα (π.χ. αγροτική οδοποιία, συστήματα
άρδευσης εγγειοβελτιωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, κλπ).
11.Εισηγείται επί των αναγκαίων έργων υποδομής αγροτοκτηνοτροφικού, τουριστικού,
ενεργειακού, εμπορικού κλπ χαρακτήρα (π.χ. αγροτική οδοποιία, συστήματα
άρδευσης εγγειοβελτιωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, κλπ).
12.Μελετά και εισηγείται επί των αναγκαίων δράσεων του Δήμου για τη δημιουργία
συνθηκών ανάπτυξης των παραγωγικών κλάδων της τοπικής οικονομίας.
13.Την εφαρμογή ενεργειών, αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφικής ανάπτυξης,
ενεργειακής ανάπτυξης.
14.Την προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών.
15.Τη διαχείριση των βοσκότοπων.
16.Τη διαχείριση των δημοτικών αγροτεμαχίων.
17.Την αδειοδότηση και εποπτεία εμπορικών δραστηριοτήτων.
18.Τις άδειες πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου.
19.Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών σύμφωνα με το
νόμο και τους κανόνες διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για θέματα της
αρμοδιότητάς του.
20.Τη διασύνδεση των ενεργειών αγροτικής, κτηνοτροφικής και ενεργειακής ανάπτυξης.
21.Είναι υπεύθυνος για την προστασία των υδάτινων πόρων, την προστασία του εδάφους
και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και την
καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
22.Την υπογραφή πιστοποιητικών δημοτολογίου και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
23.Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
24.Είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε άλλο ήθελε ανατεθεί από το Δήμαρχο γραπτώς ή
προφορικώς.
Β) Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του
προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου μετά την πάροδο έξι
(6) μηνών από τον ορισμό του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του
δημάρχου για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Γ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ως άνω Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητές του
ασκεί ο Δήμαρχος.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΩΤΑ
Α) Ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο, τον Γεώργιο Τσιώτα του Χρήστου με θητεία έως
11.09.2023 και του μεταβιβάζει τις ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν τις Δημοτικές
Ενότητες Μενελαΐδας, Ταμασίου & Ρεντίνας και τις οποίες θα ασκεί σε συνεργασία με τους
αρμόδιους αντιδημάρχους και με τα μέσα που εκείνοι ορίζουν:
1. Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα οδών, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων και λαϊκών
αγορών.
2. Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση πρασίνου.
3. Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία όλων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκαταστημένες στις ως άνω Δημοτικές Ενότητες.
4. Εποπτεύει το προσωπικό που ορίστηκε να παρέχει υπηρεσίες στις ως άνω Δημοτικές
Ενότητες.
5. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται.
6. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στις
προαναφερόμενες Δημοτικές Ενότητες.
7. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των κοινοτήτων Δημοτικών Ενοτήτων Μενελαΐδας.
Ταμασίου και Ρεντίνας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
8. Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από
τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων.
9. Τη υπογραφή πιστοποιητικών δημοτολογίου και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
10.Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
11.Είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε άλλο ήθελε ανατεθεί από το Δήμαρχο γραπτώς ή
προφορικώς.
Β) Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του
δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον
ορισμό του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου για λόγους που
ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Γ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ως άνω Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος και περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου οι καθ΄ύλην Αντιδήμαρχοι.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟ
Α) Ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο, ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ τον
Γεώργιο Τσινόπουλο του Αναστασίου με θητεία έως 11.09.2023, με τις καθ’ ύλην
παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Προΐσταται της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
2. Την κατασκευή και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών
του Δήμου.
3. Το σχεδιασμό, την κατασκευή και συντήρηση έργων εκτός αστικού ιστού (π.χ.
εγγειοβελτιωτικά έργα, αγροτική οδοποιία κλπ).
4. Τη σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου (έργα –
μελέτες – προμήθειες).
5. Την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και
τα χωριά όπως την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων ύδρευσης,
τηλεθέρμανσης, έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, η δημιουργία χώρων
πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.
6. Τη διαγράμμιση οδών.
7. Την ονομασία των οδών, πλατειών, την τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και την
αρίθμηση κτισμάτων.
8. Την εποπτεία, φροντίδα, συντήρηση και φύλαξη των παιδικών χαρών.
9. Την τοποθέτηση ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων.
10.Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και
κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και
γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της
κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
11.Την εποπτεία του προσωπικού και τη λειτουργία των κοιμητηρίων.
12.Την ευθύνη των πολιτιστικών ζητημάτων του Δήμου.
13.Την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
(περιλαμβανομένων και των αδελφοποιήσεων).
14.Την ευθύνη για την συνεργασία με εθελοντικές ομάδες πολιτών και στηρίζει τη δράση τους.
15.Την τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών σύμφωνα με το νόμο και τους κανόνες
διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για θέματα της αρμοδιότητάς του.
16.Εποπτεύει και είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του δήμου για την ορθή
εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων, την εφαρμογή του σχεδίου πόλης και την προώθηση
όλων των νόμιμων διαδικασιών για τη διάνοιξη των προβλεπόμενων δημοτικών οδών.
17.Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση των δημοτικών
κτιρίων καθώς και για την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση τους και εισηγείται επί των
θεμάτων αυτών.
18.Τη λήψη μέτρων αποκατάστασης και ανάπλασης των περιοχών όπου απαιτείται και κυρίως
σε περιοχές όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται μονάδες
επεξεργασίας αποβλήτων.
19.Προΐσταται του Γραφείου Προγραμματισμού.
20.Τη συγκέντρωση και την τήρηση στοιχείων για την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική
κατάσταση στο Δήμο καθώς και για πηγές χρηματοδότησης αναπτυξιακών προγραμμάτων.
21.Τη διενέργεια ερευνών, η εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών, την επισήμανση των
προτεραιοτήτων έργων και μέτρων και την τήρηση αρχείου αναπτυξιακών μελετών και
ερευνών και έργων που έχουν εκτελεστεί και εκτελούνται στο Νομό και στο Δήμο.
22.Την κατάρτιση και διαρκή επικαιροποίηση του Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης του Δήμου
με στόχο τον μακροπρόθεσμο/στρατηγικό σχεδιασμό οικονομικής, κοινωνικής και
πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου.
23.Το σχεδιασμό και προγραμματισμό κοινών ενεργειών με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς
για την υποβολή προτάσεων και την προώθηση κοινών αναπτυξιακών δράσεων.
24.Την άντληση πληροφόρησης από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιων
Υπουργείων, κ.ά., για δυνατότητες χρηματοδότησης έργων με αναπτυξιακό χαρακτήρα, η
ενημέρωση των τοπικών φορέων και η συνεργασία με τοπικούς και άλλους φορείς για την
από κοινού αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών.
25.Την επιστημονική και τεχνική στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημάρχου και των
Δημοτικών Επιτροπών στο έργο του Αναπτυξιακού σχεδιασμού.
26.Την εξειδίκευση του Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης του Δήμου σε έργα και δράσεις
οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, περιβαλλοντικής προστασίας,
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και -γενικότερα – βελτίωσης της ποιότητας ζωής σε
βραχυχρόνιο και ετήσιο ορίζοντα.
27. Τον προγραμματισμό, προώθηση και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και
πρωτοβουλιών για έργα και μέτρα οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης,
καθώς και των διαδικασιών ωρίμανσης των έργων οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής
ανάπτυξης που σχεδιάζονται και προωθούνται από το Δήμο Σοφάδων.
28.Την ευθύνη των υπηρεσιακών εισηγήσεων του δημοκρατικού προγραμματισμού.
29.Την τέλεση πολιτικών γάμων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.
30.Τη υπογραφή πιστοποιητικών δημοτολογίου και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας του Δήμου.
31.Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
32.Είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε άλλο ήθελε ανατεθεί από το Δήμαρχο γραπτώς ή
προφορικώς.
Β) Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του
δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον
ορισμό του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου για λόγους που
ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Γ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ως άνω Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΑΜΑΡΑ
Α) Ορίζει άμισθο Αντιδήμαρχο, τον Αθανάσιο Σαμαρά του Κωνσταντίνου με θητεία έως
11.09.2023, με τις καθ’ ύλην παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου.
2. Είναι υπεύθυνος για το μηχανοτεχνικό εξοπλισμό.
3. Έχει την ευθύνη λειτουργίας του γραφείου κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου.
4. Είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων και των
ανακυκλώσιμων υλικών, την παράδοση στο ΣΜΑ καθώς και την ορθή κατανομή των κάδων.
5. Τον εξουσιοδοτεί να υπογράφει με εντολή Δημάρχου διαταγές πορείας αυτοκινήτων και
εντολές τεχνικής επιθεώρησης οχημάτων και προμήθειας υλικών.
6. Τη υπογραφή πιστοποιητικών δημοτολογίου και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας του Δήμου.
7. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
8. Είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε άλλο ήθελε ανατεθεί από το Δήμαρχο γραπτώς ή
προφορικώς.
Β) Ο ανωτέρω:
• Δε δικαιούται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4647/2019.
• Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση
αντιδημάρχου μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του είναι δυνατή με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των
καθηκόντων του.
• Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΠΠΑ
Α)Ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Αθανάσιο Παππά του
Γεωργίου με θητεία έως 11.09.2023, και του μεταβιβάζει τις καθ’ ύλην παρακάτω
αρμοδιότητες:
1. Προΐσταται και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία όλων των διοικητικών
υπηρεσιών του Δήμου, κεντρικών και περιφερειακών, με γνώμονα την εξυπηρέτηση
των δημοτών.
2. Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και την επίλυση των πάσης φύσεως
προβλημάτων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
3. Είναι υπεύθυνος των δημοτικών υπαλλήλων που απασχολούνται στις δημοτικές
υπηρεσίες και υπογράφει τις άδειές τους.
4. Είναι υπεύθυνος για την επιμόρφωση του προσωπικού του Δήμου, ανάλογα με την
ειδικότητα του κάθε εργαζόμενου.
5. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου του Δήμου
σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.
6. Είναι υπεύθυνος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Δήμου.
7. Είναι υπεύθυνος για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου.
8. Έχει την ευθύνη της οργανωτικής προετοιμασίας και υποστήριξης ενημερωτικών
συνεδρίων συνελεύσεων, εορτών, δεξιώσεων και γενικά εκδηλώσεων του Δήμου.
9. Επιλαμβάνεται, μελετά, προτείνει και εισηγείται την ανάγκη αναδιάρθρωσης των
υπηρεσιών του Δήμου με την εκπόνηση σχεδίου νέου Οργανογράμματος.
10.Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών σύμφωνα με το
νόμο και τους κανόνες διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για θέματα της
αρμοδιότητάς της.
11.Την εκπόνηση στρατηγικής και σχεδίων δράσης για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία του Δήμου και η μέριμνα για
τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη μετάβαση του Δήμου. στα δεδομένα
της ηλεκτρονικής διοίκησης.
12.Την αξιοποίηση δράσεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας για την ανάπτυξη
μηχανογραφικών εφαρμογών, δικτύων δεδομένων και ηλεκτρονικών συναλλαγών
καθώς και την ηλεκτρονική διασύνδεση του Δήμου με φορείς της Δημόσιας
Διοίκησης.
13.Είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση
του εξοπλισμού πληροφορικής καθώς και την ανανέωσή του
14.Την μέριμνα για την αποτελεσματική λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση των
κεντρικών εξυπηρετητών και του δικτυακού εξοπλισμού του Δήμου, καθώς και την
τεχνική υποστήριξη του δικτυακού τόπου και του ενδοδικτύου του Δήμου.
15.Την εκτέλεση-επίβλεψη μελετών-υπηρεσιών ΤΠΕ , καθώς και την εκπόνηση και
επίβλεψη της στρατηγικής ασφάλειας και τη μέριμνα για την επίτευξη της
διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και εξοπλισμού ΤΠΕ του Δήμου
σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.
16.Τη συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Οργάνωσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για την επιμόρφωση του
προσωπικού του Δήμου σε θέματα ΤΠΕ.
17.Τη συλλογή υλικού από τα Όργανα και τις Υπηρεσίες του Δήμου που θα προβάλλει το
έργο του Δήμου στον Δικτυακό Τόπο και η επικαιροποίησή του
18.Έχει την ευθύνη για την επιμέλεια και ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου και της
δημοσίευσης των αποφάσεων των οργάνων του Δήμου.
19.Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών σύμφωνα με το
νόμο και τους κανόνες διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για θέματα της
αρμοδιότητάς του
20. Την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού
και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
21.Η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση και
συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός της αποκλειστικής
χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και της
κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε
συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
22.Τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την
πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική
Επιτροπή, καθώς και τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση
παύσης της λειτουργίας τους.
23.Την έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων
(κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.
24.Την οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές,
κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.
25.Την τέλεση πολιτικών γάμων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.
26.Την υπογραφή πιστοποιητικών δημοτολογίου, τη θεώρηση, των βεβαιώσεων μόνιμης
κατοικίας του Δήμου και του γνησίου της υπογραφής.
27.Είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε άλλο ήθελε ανατεθεί από το Δήμαρχο γραπτώς ή
προφορικώς.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟ ΧΑΣΙΑΛΗ 
Α) Ορίζει άμισθο Αντιδήμαρχο, τον Θεόδωρο Χασιαλή του Αποστόλου με θητεία έως
11.09.2023, με τις καθ’ ύλην παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Προΐσταται των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.
2. Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και εισηγείται
την αναμόρφωσή του όταν αντικειμενικά αυτό είναι αναγκαίο.
3. Εποπτεύει και ελέγχει τη γενικότερη οικονομική λειτουργία και κατάσταση του Δήμου
και αναζητά και εισηγείται τρόπους και κανόνες βελτίωσης της χρηστής και ορθολογικής
διαχείρισης των οικονομικών του Δήμου.
4. Παρακολουθεί την πορεία των δαπανών και των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου
ελέγχοντας ταυτόχρονα τη ροή και το χρόνο εκτέλεσής τους.
5. Παρακολουθεί την πορεία της έγκαιρης και ορθής βεβαίωσης και είσπραξης των τακτικών
εσόδων.
6. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή τελών που υποχρεώνει η κείμενη
νομοθεσία.
7. Ελέγχει, παρακολουθεί και προβαίνει σε κάθε απαραίτητη από το νόμο ενέργεια για τη
διασφάλιση των απαιτήσεων του Δήμου.
8. Είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και παραλαβή καυσίμων κίνησης των δημοτικών
αυτοκινήτων και θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων.
9. Είναι υπεύθυνος για την εποπτεία, έλεγχο, παραλαβή κάθε είδους προμήθειας του
Δήμου.
10.Τον έλεγχο της χρηματοοικονομικής πορείας των έργων που υλοποιεί ο Δ. Σοφάδων σε
σχέση με την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου των έργων, των χρηματοροών, κλπ. και
την ενημέρωση των αρμόδιων Δημοτικών Οργάνων.
11.Την τέλεση πολιτικών γάμων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.
12.Την υπογραφή πιστοποιητικών δημοτολογίου.
13.Τη θεώρηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας του Δήμου.
14.Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
15.Είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε άλλο ήθελε ανατεθεί από το Δήμαρχο γραπτώς ή
προφορικώς.
Ο ανωτέρω:
• Δε δικαιούται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4647/2019.
• Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση
αντιδημάρχου μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του είναι δυνατή με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των
καθηκόντων του.
• Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος