Δύο προσφορές για το έργο της εγκατάστασης ψηφιακών υδρομέτρων στη ΔΕΥΑ Καρδίτσας

Δύο εταιρείες οι “Olympios intelligent technologies” και η “χωροτεχνικη ανώνυμη τεχνική εταιρεία” υπέβαλαν προσφορές για το έργο της προμήθειας, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία ψηφιακών υδρομέτρων της ΔΕΥΑ Καρδίτσας αρχικού προϋπολογισμού 6,67 εκ ευρώ.
Οι προσφορές έγιναν δεκτές από την επιτροπή του διαγωνισμού, ενώ το πρακτικό ενέκρινε το Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ για να προχωρήσουν περαιτέρω οι διαδικασίες.

Ψηφιακά υδρόμετρα στο δίκτυο της ΔΕΥΑΚ

Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ψηφιακών υδρομέτρων στις υποδομές της ΔΕΥΑ Καρδίτσας. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

-Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης – Ψηφιακά υδρόμετρα (Τ.Σ.Ε.Κ.)
-την προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.)
-την επέκταση/αναβάθμιση του υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης επιπλέον εξοπλισμού (Hardware) και λογισμικών (Software) και
-την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και δοκιμαστικής λειτουργίας.