Ολοκληρωμένο αρδευτικό Σύστημα Τηλεδιαχείρισης και Τηλεμέτρησης επιδιώκει να αποκτήσει ο Δήμος Καρδίτσας

  Στην υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του έργου της αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών συστήματος άρδευσης με ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης- τηλεμέτρησης και εξορθολογισμού της άρδευσης θα προχωρήσει ο Δήμος Καρδίτσας.

  Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας ενέκρινε την οριστική μελέτη και την υποβολή της πρότασης, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 2,17 εκ ευρώ.
  Όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή του έργου, αντικειμενικός σκοπός του συστήματος, είναι να δημιουργηθεί ένα Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ) από το οποίο θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου άρδευσης. Έτσι, μέσω εγκατάστασης κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού και παραμετροποιημένου λογισμικού συστήματος, θα συλλέγονται και θα επεξεργάζονται πληροφορίες από όλες τις εγκαταστάσεις άρδευσης, οι οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα για:

  – Άμεση παρουσίαση των λειτουργικών καταστάσεων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

  – Στοχευμένη και οργανωμένη διαδικασία συντήρησης εξοπλισμού

  – Στοιχεία λειτουργίας (πχ ενεργειακές καταναλώσεις, ώρες λειτουργίας, κλπ), των ζωτι-

  κών στοιχείων του δικτύου.

  – Εξασφάλιση κόστους χρήσης της άρδευσης
  Με την δημιουργία και εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος τηλεμετρίας/τηλε-ελέγχου θα δίνεται η δυνατότητα στον/στους διαχειριστή/-στες του προγράμματος, να επιτύχουν την βέλτιστη λειτουργία του αρδευτικού συστήματος – με την μέγιστη αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού, ενώ με τον σωστό χειρισμό λειτουργίας των αντλιών θα υπάρχει και ένα επιπρόσθετο όφελος στην δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους.

  Επιδιωκόμενοι στόχοι

  Με τη λειτουργία του συστήματος επιδιώκεται η επίτευξη των παρακάτω στόχων:
  – Ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
  – Συνεχής εποπτεία και άμεση επέμβαση, λήψη στατιστικών στοιχείων για βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο σχεδιασμό και προγραμματισμό, βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου κ.λ.π
  -Εξορθολογισμός του κόστους άρδευσης.
  -Μείωση των λειτουργικών δαπανών (ορθολογικό προγραμματισμό λειτουργίας) και των δαπανών συντήρησης προσωπικού, ενέργειας και μεταφορικών μέσων.
  -Δυνατότητα προσθήκης και ένταξης στο σύστημα νέων σημείων ελέγχου με μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος.
  -Βελτίωση και τροποποίηση προγραμμάτων και μεθόδων ελέγχου.
  -Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του δικτύου άρδευσης του Δήμου και μακροπρόθεσμη κάλυψη των αναγκών της περιοχής.