Μετά τον περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου και η αποκατάσταση των πεζοδρομίων;

Έκπτωτος από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας κηρύχθηκε ο οικονομικός φορέας που είχε αναδειχθεί ανάδοχος για το έργο της αποκατάστασης πεζοδρομιών και κοινόχρηστων χώρων στην Καρδίτσα εξαιτίας του «Ιανού».

Ο έκπτωτος οικονομικός φορέας, είχε αποστείλει τρεις επιστολές προς το Δήμο Καρδίτσας, ζητώντας τον επαναπροσδιορισμό των τιμών μονάδας της εξεταζόμενης σύμβασης κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% ή τη χορήγηση παράτασης στην προθεσμία υπογραφής της σύμβασης και κατόπιν την απαλλαγή από την υποχρέωση υπογραφής της συγκεκριμένης σύμβασης και την επιστροφή της εγγυητικής συμμετοχής της.

Η αιτιολόγηση ήταν η αύξηση στις τιμές των υλικών, των καυσίμων και των λιπαντικών που συντελέσθηκαν στο διάστημα μετά από την δημοπράτηση του έργου. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, επικαλούμενη διατάξεις της νομοθεσίας σημείωσε ότι δεν μπορούσαν να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις του οικονομικού φορέα και πρότεινε την απόρριψή τους, την κήρυξή του ως έκπτωτου και την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής (Δήμου) της εγγύησης συμμετοχής του αναδόχου.

Η Πρόταση της επιτροπής του διαγωνισμού έγινε δεκτή από την οικονομική επιτροπή, η οποία παράλληλα προχώρησε στην ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου, του επόμενου οικονομικού φορέα, κατά σειρά μειοδοσίας. Το ζητούμενο βεβαίως είναι να φανεί αν ο νέος προσωρινός ανάδοχος θα δεχθεί να υπογράψει τη σύμβαση και να υλοποιήσει το έργο, ή αν την απορρίψει όπως και οι υπόλοιποι στη σειρά οικονομικοί φορείς που συμμετείχαν στη δημοπρασία του έργου.

Αν όλοι την απορρίψουν, τότε ο διαγωνισμός θα κηρυχθεί άγονος. Να θυμίσουμε ότι αυτό είχε συμβεί και στην περίπτωση του έργου που αφορά τον περιβάλλοντα χώρο του νέου Δημαρχείου Καρδίτσας (στο παλιό πρώτο λύκειο), καθώς οι εταιρείες που συμμετείχαν στη δημοπρασία του έργου έκριναν ότι οι εκπτώσεις που προσέφεραν ήταν ασύμφορες με δεδομένη την αύξηση του κόστους στα οικοδομικά υλικά.

Ο διαγωνισμός κηρύχθηκε δύο φορές άγονος και ο Δήμος Καρδίτσας στη συνέχεια αναγκάστηκε να προχωρήσει στην επικαιροποίηση της μελέτης και των τευχών, ώστε να επαναδημοπρατηθεί για τρίτη φορά το έργο με νέους όρους.
Κ.Π.