Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Σοφάδων - Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Καρδίτσας

Την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στo πλαίσιο της πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σοφάδων» ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σοφάδων.

Ο Δήμος Σοφάδων υπέβαλλε αίτηση χρηματοδότησης για το έργο με προτεινόμενα Υποέργα:
• Υποέργο 1: «Ευφυείς εφαρμογές και δράσεις στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού
του Δήμου Σοφάδων»
• Υποέργο 2: «Πλάνο και δράσεις προβολής και επικοινωνίας»

Το Υποέργο 1 αφορά τις παρακάτω δράσεις:

Για τη δράση 2: Έξυπνες στάσεις ΜΜΜ, μετά από παρατηρήσεις που υποδείχθηκαν από
την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ” με το αριθ. πρωτ. 722/ 22/03/2023 έγγραφο με τίτλο:
«Συμπληρωματικά στοιχεία για την εξέταση της πρότασης», προκύπτει η ανάγκη υπογραφής
Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της Α.Ε. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στο οποίο θα καταδεικνύονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες ώστε να παρέχεται η σχετική υπηρεσία πληροφόρησης στους πολίτες για την άφιξη των λεωφορείων στις στάσεις σε πραγματικό χρόνο.