Μουζάκι: προσωρινός ανάδοχος για το έργο αποκατάστασης κοινόχρηστων χώρων από θεομηνία

Προσωρινό ανάδοχο ανακήρυξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου για το έργο των αποκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων από θεομήνια, αρχικού προϋπολογισμού 325.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης
προσφορών, ενέκρινε πρακτικό διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση.

Προσφορά όπως καταγράφει ο Νέος Αγών, υπέβαλαν τρεις εταιρείες που κλήθηκαν, με το αποτέλεσμα να κατακυρώνεται  στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «SOLIS Α.Ε.», έδρα Λάρισα, με μέση προσφερθείσα έκπτωση 6% και συνολική δαπάνη προσφοράς 305.692,92 ευρώ.