Η 12η Μαΐου ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την αίτηση χορήγησης 1ου τριμήνου επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης στη Θεσσαλία για τους πλημμυρόπληκτους από τον «Ντάνιελ».
Αυτό ορίζει απόφαση των αρμόδιων υπουργών που πήρε ΦΕΚ. Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει: «Άρθρο 1

Το πρώτο εδάφιο της παρ. «Β.1.1. Αίτηση χορήγησης 1ου τριμήνου Επιδότησης» του κεφ. «Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ» της υπό στοιχεία 21402/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/05.10.2023

(Β’ 5844) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Β.1.1. Αίτηση χορήγησης 1ου τριμήνου Επιδότησης Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 12η Μαΐου 2024 για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης για χορήγηση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.».
Άρθρο 2

Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο του ΚΕΦ. «Δ.2. ΔΕΥΤΕΡΟ (2ο) ΤΡΙΜΗΝΟ» της υπό στοιχεία 21402/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ Α36/05.10.2023 (Β’ 5844) κοινής υπουργικής απόφασης, ως ακολούθως:

«Για την επίσπευση της χορήγησης της επιδότησης προσωρινής στέγασης του 2ου τριμήνου, οι αιτούντες που έχουν κριθεί, με αποφάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας, δικαιούχοι επιδότησης προσωρινής στέγασης 1ου τριμήνου, μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας

Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ)) στην αρμόδια υπηρεσία στην οποία θα δηλώνεται ότι:

«- Επιθυμώ την επίσπευση της χορήγησης επιδότησης προσωρινής στέγασης 2ου τριμήνου με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης (διαγράφεται ότι δεν ισχύει).

– Έχω κριθεί δικαιούχος επιδότησης προσωρινής στέγασης 1ου τριμήνου με την υπό στοιχεία ……………….………………. (συμπληρώνεται ο αριθμός της απόφασης) απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας.

– Έχω υποβάλλει/Δεν έχω υποβάλλει (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης 2ου τριμήνου, που απαιτούνται βάσει του κεφ. «Δ.2. ΔΕΥΤΕΡΟ (2ο) ΤΡΙΜΗΝΟ» της υπό στοιχεία 21402/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ Α36/05.10.2023 (Β’ 5844) κοινής υπουργικής απόφασης, ως ισχύει.
– Ενημερώθηκα και συμφωνώ ότι εάν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διαπιστωθεί ψευδής δήλωση, ανακριβή στοιχεία που τροποποιούν ή δεν αποτυπώνουν ορθά τη φορολογική κατάσταση (περιουσιακή κατάσταση, φορολογικό Μητρώο κ.λπ.) ή και κατά τον έλεγχο για την καταβολή και εκκαθάριση του δικαιούμενου ποσού επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης διαπιστωθεί ότι δεν είμαι δικαιούχος της εν λόγω επιδότησης θα επιβληθούν πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, η άμεση επιστροφή προς το ελληνικό Δημόσιο της χορηγηθείσας επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, το οποίο εισπράττεται

κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.».

Η ανωτέρω Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για την επίσπευση της χορήγησης της επιδότησης προσωρινής στέγασης του 2ου τριμήνου, πρέπει να υποβληθεί:

– Εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης, στην περίπτωση που ο αιτών κρίθηκε δικαιούχος χορήγησης επιδότησης προσωρινής στέγασης 1ου τριμήνου, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία εκδόθηκε έως την ημερομηνία δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας.

– Εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης με την οποία ο αιτών κρίθηκε δικαιούχος χορήγησης επιδότησης προσωρινής στέγασης 1ου τριμήνου, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία εκδόθηκε μετά την ημερομηνία δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφ. «Δ.2. ΔΕΥΤΕΡΟ (2ο) ΤΡΙΜΗΝΟ», τα οποία αφορούν στην επιδότηση προσωρινής στέγασης 2ου τριμήνου, είναι ανεξάρτητη της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης η οποία αφορά αποκλειστικά στην επίσπευση της χορήγησης προσωρινής στέγασης 2ου τριμήνου.

Ορίζεται προθεσμία για την υποβολή, από όλους τους δικαιούχους επιδότησης προσωρινής στέγασης 1ου τριμήνου, των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο κεφ. «Δ.2. ΔΕΥΤΕΡΟ (2ο) ΤΡΙΜΗΝΟ»:

– έως 31 Μαΐου 2024, για όλους τους δικαιούχους που έχουν κριθεί με αποφάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας που εκδόθηκαν έως την ημερομηνία δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης,

– εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης με την οποία κρίθηκαν δικαιούχοι με αποφάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας που εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης.
Σε περίπτωση μη υποβολής από τους δικαιούχους προσωρινής στέγασης 1ου τριμήνου, εντός των ανωτέρω προθεσμιών, των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο Κεφ. «Δ.2. ΔΕΥΤΕΡΟ (2ο) ΤΡΙΜΗΝΟ», η αρμόδια υπηρεσία θα προβεί σε ενέργειες για την άμεση επιστροφή προς το Ελληνικό Δημόσιο της χορηγηθείσας επιδότησης προσωρινής στέγασης, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 3

Καταργείται η προθεσμία των τριών (3) μηνών από την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής που αναφέρεται στο πέμπτο καθώς και στο τελευταίο εδάφιο του Κεφ. Ε. της υπό στοιχεία 21402/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/05.10.2023 (Β’ 5844) κοινής υπουργικής απόφασης, ως ισχύει.

Άρθρο 4

O τίτλος και το πρώτο εδάφιο του Κεφ. Ε. της υπό στοιχεία 21402/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/05.10.2023 (Β’ 5844) κοινής υπουργικής απόφασης, τροποποιείται ως εξής: «Ε.1. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ»

Εγκρίνεται ανώτατο χρονικό διάστημα, χορήγησης επιδότησης προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης, δώδεκα (12) μηνών σε ιδιοκτήτες και έξι (6) μηνών σε ενοικιαστές, κατοικιών οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες επιτροπές της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δεν έχουν χαρακτηριστεί προσωρινά ακατάλληλες για χρήση, επικίνδυνες για χρήση, δομημένες από ευτελή υλικά, επικινδύνως ετοιμόρροπες ή ολοσχερώς κατεστραμμένες και έχουν ενταχθεί στην «Κατηγορίας Γ» για τη χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γα) του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 17143/11.09.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, σε πολίτες που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα» (Β’ 5406).

Άρθρο 5

Προστίθεται στην υπό στοιχεία 21402/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ Α36/05.10.2023 (Β’ 5844) κοινή υπουργική απόφαση, νέο κεφάλαιο ως εξής:

Ε.2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ

i. Ορίζεται καταληκτική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης για την υποβολή αίτησης συνοδευόμενης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο Ε1, στην περίπτωση που ο αιτών κρίθηκε δικαιούχος χορήγησης επιδότησης προσωρινής στέγασης 1ου τριμήνουμε απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία εκδόθηκε έως την ημερομηνία δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας.

ii. Ορίζεται καταληκτική προθεσμία ενός (1) μηνός από την έκδοση απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας για τη χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης 1ου τριμήνου, στην περίπτωση έκδοσής της μετά την ημερομηνία δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας, για την υποβολή αίτησης συνοδευόμενης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο Ε1.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27489Τεύχος B’ 2603/01.05.2024

Επισημαίνεται ότι:

– Τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου Ε1 αποτελούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο ορθότητας χορήγησης επιδότησης προσωρινής στέγασης του 1ου και του 2ου τριμήνου.

– Για τη χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης, για το 3ο και 4ο τρίμηνο, για τους ιδιοκτήτες ή χρήστες κατά δωρεάν παραχώρηση των πληγεισών κατοικιών, ισχύουν όσα αναγράφονται στο Κεφ «Δ.3. ΕΠΟΜΕΝΑ

ΤΡΙΜΗΝΑ