Παράταση στα έργα ύδρευσης στον Κέδρο

Την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης των έργων ύδρευσης στον Κέδρο για έξι μήνες, μέχρι την 24052023, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σοφάδων.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 24112021, ύψους 215.423,67 (πλέον Φ.Π.Α 24%) με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου την 24112022, δηλαδή σε δώδεκα μήνες.

Ο
ανάδοχος του έργου αιτήθηκε την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου για έξι μήνες, κάνοντας χρήση της νέας νομοθεσίας  άρθρο 153 παρ. 1α. του ν. 4938/2022 η οποία
είναι δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή.