Την παράταση υλοποίησης του έργου που αφορά την κατασκευή και εκσυγχρονισμό παιδικών χαρών του Δήμου Μουζακίου, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπη του Δήμου.

Η παράταση αφορά το χρονικό διάστημα μέχρι 6 Δεκεμβρίου. Να σημειωθεί ότι ο ανάδοχος του έργου προχώρησε στη χρήση του νέου νόμου, συμφωνα με την οποία για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει  ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή.

Παράλληλα το σώμα ενέκρινε τη χορήγηση της παράτασης στο έργο της προμήθειας τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μουζακιου έως 16 Ιανουαρίου του 2023.

Ο ανάδοχος του έργου ζήτησε τη χορήγηση παράτασης για τους εξής λόγους όπως αναφέρθηκε στην εισήγηση:

-Δεδομένης της δυσάρεστης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στην αγορά ως συνέπεια του COVID 19 καθώς και τον πόλεμο στην Ουκρανία, γεγονότα τα οποία έχουν δημιουργήσει τεράστια έλλειψη πρώτων υλών, όχι μόνο στην Ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά, υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην ολοκλήρωση των δημοσίων έργων.

– Το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υποβάσεις σκυροδέματος από την άλλη εργολαβία που είναι σε εξέλιξη, και είναι απαραίτητη, για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, είναι αδύνατη η υλοποίηση της προμήθειας εντός της προθεσμίας του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης.