Προκαλούν προβλήματα

Πάμπολλες φορές έχουμε αναφερθεί στην ανάγκη να γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο η εναπόθεση των υπολειμμάτων κλαδευτικών εργασιών, όπως προβλέπει και ο κανονισμός του Δήμου Καρδίτσας.

Δηλαδή με την τοποθέτηση των υπολειμμάτων μέσα σε σακούλες δίπλα στους κάδους και με ενημέρωση της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας για να προχωρήσει στην αποκομιδή τους.

Η εναπόθεσή τους «χύμα» σε οικόπεδα ή πάνω σε πεζοδρόμια (όπως φαίνεται στη φωτογραφία), δημιουργεί προβλήματα προσπελασιμότητας, ενώ κάτω από τις σωρούς με τα κλαδιά βρίσκουν καταφύγιο τρωκτικά.

Ειδικά όμως αυτή την περίοδο, ο αέρας παρασέρνει κλαδιά και φύλλα σε ρείθρα και φρεάτια που βρίσκονται δίπλα, με αποτέλεσμα να εμποδίζουν την ομαλή ροή των όμβριων υδάτων.
Κ.Π.