Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός ΣΔΙΤ για το δίκτυο του ΤΟΕΒ Ταυρωπού

Στις 18 Νοεμβρίου θα πρέπει να καταθέσουν τις δηλώσεις ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενες εταιρείες για το πρώτο αρδευτικό έργο μέσω Σύμπραξης Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του προγράμματος «ΥΔΩΡ 2.0» που αφορά την αποκατάσταση και εκσυγχρονισμό του δικτύου άρδευσης του ΤΟΕΒ Ταυρωπού, με βάση την προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύθηκε σήμερα στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 128,75 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ και το 30% του κατασκευαστικού κόστους (πλέον ΦΠΑ) θα συγχρηματοδοτηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σύμβαση έχει 25ετή διάρκεια και ο ιδιωτικός φορέας της σύμπραξης θα προκύψει μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, με την τιμή να μην είναι το μόνο κριτήριο για την ανάθεση.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης (ΙΦΣ), μέσω της Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ) που θα συστήσει, θα υλοποιήσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες, την κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία καθώς και την συντήρηση του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Ταυρωπού για τον καθορισμένο από τη σύμβαση χρόνο.
Οι εργασίες που προβλέπει η σύμβαση

Το αρδευτικό δίκτυο Ταυρωπού, που εξυπηρετεί συνολικά έκταση 115.000 στρεμμάτων, αποτελείται από τα έργα μεταφοράς και διανομής του νερού (κεντρικός προσαγωγός, πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο) και τα δίκτυα εφαρμογής (τριτεύον δίκτυο).

Η σύμβαση περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες στις οποίες θα προβεί ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης :
– Θα εκπονήσει όλες τις μελέτες που είναι απαραίτητες για τον πλήρη κατασκευαστικό σχεδιασμό του έργου (υποστηρικτικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής κλπ), λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους περιβαλλοντικούς όρους και θα μεριμνήσει για την ταχύτερη δυνατή λήψη όλων των απαραίτητων αδειών για την υλοποίηση του έργου.
-Θα κατασκευάσει το σύνολο του αντικειμένου όπως αυτό θα προσδιορισθεί στην Σύμβαση Σύμπραξης,
-Θα αναλάβει την λειτουργία και συντήρηση του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης Σύμπραξης, τις προδιαγραφές απόδοσης και το εγκεκριμένο από την αναθέτουσα αρχή σχέδιο λειτουργίας και συντήρησης, το οποίο θα καταρτιστεί από τον ΙΦΣ.
-Θα επιστρέψει το έργο στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση στο τέλος της Συμβατικής Περιόδου των 25 ετών, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας.
Ειδικότερα, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης αφορά στην κατασκευή των εξής υποδομών:
-του κεντρικού προσαγωγού μήκους 18 km,
-του πρωτεύοντος αρδευτικού δικτύου μήκους 17 km
-του δευτερεύοντος αρδευτικού δικτύου μήκους 69 km
-του τριτεύοντος δικτύου μήκους 685 km
-των απαραίτητων Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για την σωστή λειτουργία του δικτύου και τέλος,
-των επεμβάσεων που θα κριθούν απαραίτητες για την ανακαίνιση των έργων υδροληψίας.