Σχέδιο Ελέγχου και Αποτροπής Καπνίσματος στις κτιριακές δομές εργασίας του Δήμου Καρδίτσας

Την κατάρτιση Σχεδίου Ελέγχου και Αποτροπής Καπνίσματος στις κτιριακές δομές εργασίας
του Δήμου Καρδίτσας αποφάσισε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος.

Η κατάρτιση του σχεδίου θα γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σχετικά στην ΚΥΑ (Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15-11- 2019 (ΦΕΚ 4177/τ. Β ́/15-11-2019) και συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
-Απαγόρευση καπνίσματος και κατανάλωσης προϊόντων καπνού σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του δημοτικού κτιρίου ή άλλου δημοτικού ιδρύματος (μουσείου, ΚΕΠ, αθλητικού
χώρου, χώρου εκδηλώσεων κ.λπ.) συμπεριλαμβανομένων των κλιμακοστασίων. Ως
«εσωτερικός χώρος», για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται και το αίθριο ή ο χώρος με
συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος, με σκέπαστρο και ταυτόχρονα
κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά.
– Απαγόρευση καπνίσματος και κατανάλωσης προϊόντων καπνού στα δημοτικά οχήματα.
-Σήμανση περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε εμφανή σημεία του δημοτικού κτιρίου και
σε όλους τους χώρους άσκησης δημοτικών δραστηριοτήτων, όπως ορίζεται στις ισχύουσες
διατάξεις.
– Λήψη μέτρων αποτροπής καπνίσματος στις εγκαταστάσεις του δημοτικού κτιρίου και σε
όλους τους χώρους άσκησης δημοτικών δραστηριοτήτων (ενδεικτικά τυχόν σταχτοδοχείων ή
άλλων αυτοσχέδιων κατασκευών εναπόθεσης υπολειμμάτων προϊόντων καπνού, αναπτήρων,
ανάρτηση ανακοινώσεων).
-Ενημέρωση του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στο Δήμο Καρδίτσας αναφορικά
με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος
και της κατανάλωσης καπνικών προϊόντων στις εγκαταστάσεις του, για το σχέδιο ελέγχου και αποτροπής καπνίσματος, τον τρόπο καταγγελίας και τον κατάλογο προστίμων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, στα νέα προϊόντα καπνού και στα φυτικά προϊόντα για κάπνισμα, αυτά εξομοιώνονται με τα προϊόντα καπνού, ως προς τη χρήση τους.
– Οργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών (Ημερίδων) με σκοπό την ευαισθητοποίηση του
πάσης φύσεως προσωπικού του Δήμου Καρδίτσας.
-Επίβλεψη των εγκαταστάσεων του Δήμου Καρδίτσας για την τήρηση των διατάξεων του
αντικαπνιστικού νόμου.
-Κλήση αρμοδίων οργάνων ελέγχου σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της
αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
-Συνεργασία υπευθύνων με τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου
και γνωστοποίηση στοιχείων που τυχόν ζητηθούν

Υπεύθυνοι εποπτείας
Παράλληλα στην απόφαση ορίζονται οι υπεύθυνοι εποπτείας και εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α ́/3-8-2010) και του ν. 4633/2019 (ΦΕΚ 161Α/ 16-10-2019) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Υγείας (ΕΟ∆Υ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα, καθώς και για την εφαρμογή του Σχέδιου Ελέγχου και Αποτροπής Καπνίσματος στις κτιριακές δομές εργασίας του Δήμου Καρδίτσας με σκοπό την αποτροπή του καπνίσματος και κατανάλωσης προϊόντων καπνού και την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στις εγκαταστάσεις του Δήμου Καρδίτσας, ως εξής :
1. Τους προϊσταμένους μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος ή Τμήματος, ως υπεύθυνους
για το χώρο των υποκείμενων μονάδων τους και σε περίπτωση απουσίας τους οι νόμιμοι
αναπληρωτές τους.
2. Τους προϊσταμένους Δ/νσεων και των επιμέρους Τμημάτων των Διευθύνσεων του Δήμου
και τους υπεύθυνους υπαλλήλους των δημοτικών υπηρεσιών που τυχόν λειτουργούν
αποκεντρωμένα (μουσείο, βιβλιοθήκη, ΚΕΠ, αθλητικοί χώροι, χώροι εκδηλώσεων κ.λπ.) και σε περίπτωση απουσίας τους οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.
3. Στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων ως υπεύθυνος εποπτείας και εφαρμογής του σχεδίου
αποτροπής καπνίσματος ορίζεται ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος.
4. Στις Κοινότητες με πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, ως υπεύθυνος εποπτείας και εφαρμογής του σχεδίου αποτροπής καπνίσματος, ορίζεται ο κάθε Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας.
5. Στις Κοινότητες με πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων, ως υπεύθυνος εποπτείας και εφαρμογής του σχεδίου αποτροπής καπνίσματος ορίζεται ο κάθε Πρόεδρος της Κοινότητας.

Ενέργειες Υπευθύνων
Ο ως άνω εξ ορισμού υπεύθυνος πρέπει να μεριμνά στο χώρο
ευθύνης του για την εφαρμογή του Σχέδιου Ελέγχου και Αποτροπής Καπνίσματος στις κτιριακές δομές εργασίας του Δήμου Καρδίτσας και ειδικότερα:
να ανταποκρίνεται στην όποια διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση παράβασης και να
πραγματοποιεί συστάσεις στους παραβάτες.
να προβαίνει σε κλήση των αρμοδίων οργάνων ελέγχου σε περίπτωση διαπίστωσης
παράβασης.
να συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου.
Επιπλέον, ο υπεύθυνος στο χώρο ευθύνης του οφείλει να προβαίνει σε τακτικούς (μηνιαία
βάση) και σε έκτακτους ελέγχους για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας (διατήρηση
απαγορευτικών σημάτων, απομάκρυνση σταχτοδοχείων κ.λπ.) και να αποτυπώνει τα
αποτελέσματα του ελέγχου σε ένα βιβλίο καταγραφής διαπιστώσεων στο οποίο θα
αναγράφεται η ημερομηνία πραγματοποίησης του ελέγχου και η διαπίστωση ή μη
παραβάσεων.

Διοικητικό πρόστιμο.
Τα Όργανα Ελέγχου της υπ ́ αριθμ. Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15-11-2019 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός των
οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των
προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του
προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας
λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α ́/3.8.2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» (ΦΕΚ 4177 Β ́/15-11-2019), επιβάλλουν διοικητική κύρωση
(πρόστιμο) και τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα κρίνουν το πειθαρχικό παράπτωμα, όπως αυτό
διαπιστώνεται από αυτά, ενώ απόδοση πειθαρχικών ευθυνών δύναται να κάνει και η Εθνική
Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α..)
Τα αρμόδια όργανα ελέγχου σύμφωνα με το υπ αριθμό Δ2β/Γ.Π. οικ. 90189/20.12.2019
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας, δύναται να επιβάλουν μεταξύ άλλων διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο) στους ως άνω εξορισμού υπευθύνους για παραβάσεις, όπως οι ακόλουθες:
Έλλειψη ανάρτησης ειδικής σήμανσης και λήψης μέτρων αποτροπής του καπνίσματος
(π.χ. απομάκρυνση σταχτοδοχείων).
Απουσία ανταπόκρισης σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση σχετικής παράβασης.
Παράλειψη κλήσης των αρμόδιων οργάνων ελέγχου.
Έλλειψη συνεργασίας με τα αρμόδια όργανα ελέγχου.
Ενδεικτικά, το πρόστιμο σε περίπτωση παράβασης αντιστοιχεί σε 500,00€ για τον εκάστοτε
υπεύθυνο/προϊστάμενο και σε 100,00€ για τον εκάστοτε καπνιστή. Σε περίπτωση δε
επανάληψης των ανωτέρω αναφερόμενων παραβάσεων (ή/και υποτροπής), τότε διπλασιάζεται το αμέσως προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο.