Σε δημόσια διαβούλευση ο νεός Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (αναλυτικά το σχέδιο)

Ο σκοπός, η έδρα, το Δ.Σ, τα έσοδα

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας» το οποίο στο β’ σκέλος αφορά τη σύσταση και λειτουργία του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμης Εταιρείας.
Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω σχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024 και ώρα 08:00.

Αναλυτικά το τμήμα του Σχεδίου που αφορά τη Θεσσαλία εδώ

 

Ίδρυση – μορφή

  1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, µε την επωνυμία «Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.). Για τις σχέσεις του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. µε την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Thessaly Water Management Organization S.A.».
  2. Ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος σύμφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την επιφύλαξη της εποπτείας του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. ως προς τα δίκτυα εγγείων βελτιώσεων, την οποία ασκεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και της εποπτείας του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. ως προς τα αντιπλημμυρικά έργα, την οποία ασκεί ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
  3. Η οργάνωση και η λειτουργία του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. διέπονται από τον παρόντα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που διέπουν εταιρείες που ανήκουν, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από αυτό. Οι παρεκκλίσεις αφορούν ιδίως τον ν. 3429/2005 (Α` 314) περί Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, τον ν. 4412/2016 (Α` 147) περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, πλην των ρητά οριζόμενων στον παρόντα εξαιρέσεων και τις διατάξεις που διέπουν τους φορείς που έχουν ταξινομηθεί ως Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στους Φορείς αυτούς, με την επιφύλαξη του ν. 4270/2014 (Α’ 143), περί δημοσίου λογιστικού, καθώς και του ν. 4972/2022 (Α’ 181), πλην των ρητά οριζόμενων στον παρόντα εξαιρέσεων.
  4. Για τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. εφαρμόζεται συμπληρωματικά και εφόσον δεν αντίκειται στον παρόντα, ο ν. 4548/2018 (Α` 104), περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.

Έδρα
Όπως αναφέρει το σχέδιο, εδρα του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. ορίζεται ο Δήμος Λαρισαίων. Ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. διαθέτει παραρτήματα στον Βόλο, στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής: Δ.Σ.) μπορεί να ιδρύονται παραρτήματα του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. σε οποιαδήποτε πόλη του Υδατικού Διαμερίσματος της Θεσσαλίας. Οι όροι λειτουργίας, καθώς και η έκταση και η φύση των εργασιών των παραρτημάτων του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., καθορίζονται με την απόφαση του Δ.Σ. για την ίδρυσή τους ή µε μεταγενέστερες αποφάσεις του.
Διοίκηση
Διοίκηση – Εκπροσώπηση – Επιτροπή Ελέγχου
Τoν Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. διοικεί το Δ.Σ., το οποίο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής του, είναι αρμόδιο για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση, τη διαχείρισή του και την επιδίωξη του σκοπού του.
Το Δ.Σ. του φορέα αποτελείται από δεκατρία (13) τακτικά μέλη, ως εξής:

α) τον Πρόεδρο,

β) τον Αντιπρόεδρο,

γ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

δ) τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο που είναι καθ’ ολοκληρίαν αρμόδιος για τα θέματα που υπάγονταν έως τη σύσταση του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. στην αρμοδιότητα των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Έγγειες Βελτιώσεις και Διαχείριση Εδαφοϋδατικών Πόρων), και

δ) εννέα (9) μέλη.
Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής. Ειδικά η πρώτη θητεία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2028. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επαναδιορισθούν, για μία (1) ακόμα θητεία. Το Δ.Σ. συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με επιλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου (όργανα διοίκησης) σύμφωνα με την παρ. 4. Ως προς τις πράξεις διορισμού των μελών, ισχύουν τα εξής: ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος διορίζονται από κοινού από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, ο Αντιπρόεδρος και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος διορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ένα (1) μέλος μαζί με το αναπληρωματικό του διορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ένα (1) μέλος μαζί με το αναπληρωματικό του διορίζεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ένα (1) μέλος μαζί με το αναπληρωματικό του διορίζεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ένα (1) μέλος μαζί με το αναπληρωματικό του ορίζεται από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δύο (2) μέλη μαζί με τα αναπληρωματικά τους διορίζονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, δύο (2) μέλη μαζί με τα αναπληρωματικά τους διορίζονται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας και ένα (1) μέλος μαζί με το αναπληρωματικό του, είτε από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, είτε από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, είτε από Διεπαγγελματικές Οργανώσεις Παραγωγών, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η συγκρότηση του πρώτου Δ.Σ. γίνεται εντός ενός (1) μήνα από την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της παρ. 4. Όσον αφορά τα μέλη του Δ.Σ. της παρ. 2:
α) ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Έσοδα

  1. Τα έσοδα του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. προέρχονται από:

α) αμοιβές και διαχειριστικές αμοιβές για τις υπηρεσίες που προσφέρει,

β) ετήσια επιχορήγηση εκ του Κρατικού Προϋπολογισμού,

γ) προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους ενωσιακούς πόρους στο πλαίσιο του σκοπού του ή, αντιστοίχως, πόρους διεθνών οργανισμών,

δ) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες,

ε) την εκμετάλλευση της περιουσίας του,

στ) ανταποδοτικές εισφορές, πρόστιμα από διοικητικές κυρώσεις, τέλη, πόρους του άρθρου 15 του ν.δ. 3881/1958 (Α’ 181),

ζ) περιβαλλοντικά τέλη της περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 5037/2023 (Α’ 78),

η) την εκμίσθωση ή παραχώρηση χώρων ή εγκαταστάσεων, και

θ) οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή κατά την άσκηση δραστηριότητας εντός του πεδίου των σκοπών του.

  1. Τα ετήσια κέρδη δεν διανέμονται, αλλά προστίθενται σε αποθεματικό, η διαχείριση του οποίου γίνεται σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. για την εκπλήρωση των σκοπών του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε..
  2. Με την κοινή απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 7 ορίζονται τα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

Σκοπός της Εταιρείας
Σκοπός του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. είναι η εκπόνηση της στρατηγικής για την προστασία και διαχείριση των υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος της Θεσσαλίας, η εποπτεία και υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων, ο συντονισμός και η συνεχής επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων προστασίας και διαχείρισης, καθώς και η χορήγηση αδειών χρήσης ύδατος. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.:

α) παρακολουθεί την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων σύμφωνα με τον ν. 3199/2003 (Α’ 280) περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων,

β) μεριμνά για την εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού, κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 του ν. 3199/2003 και του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας, σύμφωνα με το άρθρο εικοστό του παρόντος και παρακολουθεί την εφαρμογή τους,

γ) χορηγεί άδειες χρήσεις ύδατος,

δ) μεριμνά για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Master Plan), για τον έλεγχο και τη συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και για την ανάλυση κινδύνου και την προετοιμασία για την αντιμετώπιση καταστάσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων, όπως πλημμύρα, ξηρασία ή λειψυδρία,

ε) μεριμνά και εκτελεί τις αναγκαίες ενέργειες για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τον έλεγχο, τη συντήρηση, τη διοίκηση και λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων και των δικτύων άρδευσης σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου δέκατου έβδομου και λειτουργεί ως πάροχος υπηρεσιών ύδατος κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 5037/2023 (Α’ 78),

στ) ενεργεί και μεριμνά για τη συγκέντρωση και παρακολούθηση του συνόλου των υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων του Υδατικού Διαμερίσματος της Θεσσαλίας.
Με την επιφύλαξη των όρων της σύμβασης της παρ. 4, ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. μπορεί να:

α) συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, των οποίων ο σκοπός συναρτάται με την υλοποίηση της παρ. 1,

β) συνάπτει συμβάσεις προς εξεύρεση οικονομικών πόρων, να αναθέτει σε τρίτους οποιοδήποτε έργο ή προμήθεια εξοπλισμού, να εποπτεύει και να συντονίζει τις απαιτούμενες εργασίες,

γ) διενεργεί επιστημονικές έρευνες και να καταρτίζει μελέτες,

δ) εκπονεί για λογαριασμό τρίτων, αντί αμοιβής, μελέτες οποιουδήποτε τύπου και σταδίου που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων και του κινδύνου πλημμύρας, υδρολογικές μελέτες, μελέτες που σχετίζονται με αποστραγγιστικά έργα, μελέτες άρδευσης, μελέτες οργάνωσης και διαχείρισης, επίβλεψη, ερευνητικά προγράμματα, καθώς και να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης αντίστοιχων μελετών και έργων σε τρίτους,

ε) συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, συμφωνίες, μνημόνια συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις με φορείς του δημόσιου τομέα ή με φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα,

στ) εισηγείται σχέδια νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων σχετικών με τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ζ) διασφαλίζει την εφαρμογή καλών πρακτικών στα θέματα αρμοδιότητάς του, διατυπώνοντας προτάσεις,

η) συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς και οργανισμούς για θέματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού,

ιθ οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια και δημοσιεύει πορίσματα και

ια) πράττει εν γένει καθετί απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού του.
Κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4972/2022 (Α’ 181), ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. συνάπτει σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας με το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, στην οποία περιγράφονται το αντικείμενο, οι όροι παροχής της δημόσιας υπηρεσίας και η αποζημίωση, σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Στην περίπτωση σύναψης σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας με αντικείμενο την άρδευση και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των έργων της περ. δ) της παρ. 1 δεν καταλαμβάνουν τα εγγειοβελτιωτικά έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δυνάμει των π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) και 82/2023 (Α΄139), καθώς και τα υδραυλικά έργα, εφόσον αυτά έχουν χαρακτηριστεί ως ειδικά και σημαντικά έργα εθνικού επιπέδου με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μετά από αίτημα των αρμοδίων φορέων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 679/1977 (Α΄ 245).