Καθορίστηκε η ειδική ενίσχυση βάμβακος στα 73,4 ευρώ ανά στρέμμα για την περίοδο 2022/23 εφ’ όσον η επιλέξιμη προς ενίσχυση έκταση δεν ξεπεράσει τα 2.500.000 στρέμματα, σύμφωνα με εγκύκλιο υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σημανδράκο.

Αναλυτικότερα, η συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι ανέρχεται σε 73,398 ευρώ ανά στρέμμα εφ’ όσον η επιλέξιμη προς ενίσχυση έκταση δεν ξεπεράσει τα 2.500.000 στρέμματα σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα