Το Δ.Σ των κατασκηνώσεων Νεράιδας

Καθορίστηκε με απόφαση του Δημάρχου Λ. Πλαστήρα η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για το έτος 2024:
1. Πρόεδρος, Στεργιόπουλος Θωμάς.
2. Αντιπρόεδρος, Τσάβαλος Αναστάσιος
3. Οικονομικός Σύμβουλος, Αντωνοπούλου Βασιλική.

Το Δ.Σ. έχει τη γενικότερη ευθύνη της διοίκησης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης και της διαχείρισης της κάθε είδους περιουσίας της.
Α)Συντάσσει λεπτομερή προϋπολογισμό των απαιτουμένων πιστώσεων για την αντιμετώπιση:
α) των δαπανών εκτέλεσης των απαραίτητων τεχνικών εγκαταστάσεων της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης, συντήρησής τους, διάλυσης και συγκέντρωσης του υλικού, και
β) των δαπανών διατροφής και λειτουργίας εν γένει της Παιδικής Εξοχής -Κατασκήνωσης, τον οποίο υποβάλλει στον οικείο Δήμο.
Β)Παρακολουθεί και εποπτεύει την πιστή εφαρμογή και τήρηση του κανονισμού εσωτερικής
λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης