Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον Πρόεδρο και τις διοικητικές θέσεις στον ΟΔΥΘ

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ καθώς και στην ιστοσελίδα του opengov.gr, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του οικείου φορέα βρίσκεται αναρτημένη η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει την Τετάρτη 17η  Ιουλίου 2024.

Η διαδικασία επιλογής για τα νομικά πρόσωπα της Ομάδας Β΄ διεξάγεται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 4 του ως άνω νόμου.

Α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το καταστατικό του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. (άρθρο τέταρτο του άρθρου 4 του ν. 5106/2024) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1.Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ.

Β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος σύμφωνα με το καταστατικό του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. (άρθρο τέταρτο του άρθρου 4 του ν. 5106/2024) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1) Εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε., για την εκπροσώπησή του δικαστικά και εξώδικα και απέναντι σε κάθε αρχή ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

2) Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 5106/2024, κατόπιν σχετικής εντολής του Διευθύνοντος Συμβούλου, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.), η εξόφληση των οποίων εκκρεμεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών, βεβαιώνονται στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) κατοικίας ή έδρας του οφειλέτη, και ακολούθως εισπράττονται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190), συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού συμμετοχής του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. στη δαπάνη για την είσπραξη των εν λόγω εσόδων από την εκάστοτε οικεία Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

3) Η παράλειψη του Διευθύνοντος Συμβούλου να μεριμνήσει για την αποστολή του οικείου χρηματικού καταλόγου με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς βεβαίωση στις Δ.Ο.Υ. Συνιστά παράβαση καθήκοντος του Διευθύνοντος Συμβούλου κατά την έννοια του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/19, Α’ 95).

Γ) Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το καταστατικό του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. (άρθρο τέταρτο του άρθρου 4 του ν. 5106/2024) αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Δ) Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος σύμφωνα με το καταστατικό του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. (άρθρο τέταρτο του άρθρου 4 του ν. 5106/2024) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1) Είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τα θέματα που υπάγονταν έως τη σύσταση του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. Στην αρμοδιότητα των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Έγγειες Βελτιώσεις και Διαχείριση Εδαφοϋδατικών Πόρων).

2) Αναπληρώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.