Ανησυχία για αρνητική επίδραση των γιορτών στην πανδημία