Από 14 Μαρτίου έως 15 Απριλίου οι αιτήσεις για τη νέα νιτρορύπανση - ποιές περιοχές του Ν. Καρδίτσας αφορά

Από τις 14 Μαρτίου έως τις 15 Απριλίου θα πραγματοποιούνται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Απονιτροποίησης σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις, μία για τις δράσεις αμειψισποράς, αγρανάπαυσης για αρόσιμες εκτάσεις, με προϋπολογισμό 120.000.000 ευρώ και μία για την φαρμογή χλωράς λίπανσης σε δενδρώδεις καλλιέργειες με προϋπολογισμό 30.000.000 ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα, στην έκδοση δυο προσκλήσεων της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα», συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Δράση εφαρμόζεται σε 30 περιοχές της χώρας, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ευπρόσβλητες από τη Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΖΕΝ), καθώς και σε 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων. Μεταξύ των 30 περιοχών περιλαμβάνονται οι Δήμοι Καρδίτσας, Παλαμά, Σοφάδων και Μουζακίου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα