Την καλύτερη αξιοποίηση των ποδηλάτων με δανεισμό μέσω κάρτας σχεδιάζει ο Δήμος Καρδίτσας και για το λόγο αυτό αιτήθηκε την παραχώρηση θέσης μετεγκατάστασης μίας τέτοιας θέσης με 18 ποδήλατα του συστήματος αυτού στο χώρο του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ). Το Τμήμα ΔΕΞΥΣ ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Δήμου Καρδίτσας και με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσής του, το αποδέχθηκε με χαρά.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα