Τον οδικό χάρτη για τη σύσταση και λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού στη Δυτική Θεσσαλία από τους 10 Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σοφάδων, καθώς την καταβολή του 50% του αρχικού κεφαλαίου που απαιτείται για τη σύσταση της εταιρείας.
Στο εγχείρημα με βάση το σχέδιο του καταστατικού θα συμμετέχουν οι Δήμοι της Π.Ε Καρδίτσας με ποσοστό 50% και συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 125.000 ευρώ ως εξής:
– Αργιθέας 1,52%, 3.800 ευρώ
– Καρδίτσας 24,99% 62.475 ευρώ
– Λ. Πλαστήρα 2,04%, 5.100 ευρώ
– Μουζακίου 5,78%, 14.450 ευρώ
– Παλαμά 7,37%, 18.425 ευρώ
– Σοφάδων 8,31%, 20.775 ευρώ
Το υπόλοιπο 50% με μετοχικό κεφάλαιο 125.000 ευρώ προέρχεται από τους Δήμους της Π.Ε. Τρικάλων, με το μεγαλύτερο ποσοστό 31,03% (77.575) από το Δήμο Τρικκαίων.

Όπως τονίστηκε στην εισηγηση του θέματος «η σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Δυτικής Θεσσαλίας, θα προωθήσει έναν ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό, καθώς και σημαντικές διεθνείς οικονομικές συνεργασίες, μέσω της επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξής της, της προώθησης της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξής της, της μελέτης της οικονομικής και τουριστικής δραστηριότητάς της και της αναβάθμισης του πολιτισμικού και τουριστικού της προϊόντος, του σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων κοινωνικής πολιτικής, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.
Βασικός σκοπός του Οργανισμού θα είναι να λειτουργήσει ως φορέας συλλογής, σύνθεσης και αναδιανομής πληροφοριών, τεχνογνωσίας, πόρων και υπηρεσιών συμβάλλοντας στη δημιουργία σύγχρονων μηχανισμών και συστημάτων που θα καταλήγουν σε τυποποιημένες και απλοποιημένες μεθόδους και διαδικασίες. Η δραστηριότητα του Οργανισμού θα αναπτύσσεται σε πολλαπλές κατευθύνσεις αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία.

Για την επιδίωξη των σκοπών του, οι βασικές λειτουργίες και δραστηριότητες του Αναπτυξιακού Οργανισμού θα αναπτυχθούν ενδεικτικά στις παρακάτω αναφερόμενες κατευθύνσεις:
• Επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη ενδεικτικά, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων αυτών.
• Υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής της μικρο-Περιφέρειας της Δυτικής Θεσσαλίας και των μετόχων ΟΤΑ, καθώς και η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξής της περιοχής.
• Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας.
• Στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και η ενίσχυση επενδύσεων και η στήριξη της επιχειρηματικότητας.
• Δημιουργία προϋποθέσεων για την σύμμετρη ανάπτυξη της περιοχής από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη.
• Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και συνοχής.
• Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η δημιουργία υποδομών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.
• Ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.
• Υλοποίηση δράσεων και λύσεων έξυπνης πόλης – κινητικότητας.
• Σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας, αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προώθησης της κυκλικής οικονομίας.
• Σύσταση και διαχείριση Ταμείων Χαρτοφυλακίου για την αξιοποίηση των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών θεσμών.
• Διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.
Περαιτέρω, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός θα έχει την δυνατότητα μέσω των κατάλληλων εργαλείων και με την εξέλιξή του ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), να συμβάλει καθοριστικά στην διεκδίκηση και απορρόφηση σημαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων, τόσο στην τρέχουσα όσο και στην επόμενη προγραμματική περίοδο, λαμβανομένου υπόψη και του σχεδιασμού για ενίσχυση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 5, κατά την περίοδο 2021-2027.