Εγκρίθηκε διενέργεια διαγωνισμού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Καρδίτσας


Τον καθορισμό των όρων για τη διενέργεια διαγωνισμού για τη σίτιση των μαθητών
του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Καρδίτσας για το χρονικό διάστημα από
Ιανουάριο έως Μάϊο 2022 ενέκρινε η οικονομική επιτροπή του Δημου Καρδίτσας.
Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:


Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού 76.140,00
€ χωρίς Φ.Π.Α (86.038,20 ευρώ με Φ.Π.Α. 13 %) για την προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Καρδίτσας για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2022 έως Μάϊο 2022

Η παραπάνω προμήθεια θα γίνει σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016