Εκπνέει μεθαύριο η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη 121 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαιούχου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ.
Για το βρεφονηπιακό σταθμό του ΟΑΕΔ στην Καρδίτσα προβλέπεται η πρόσληψη 11 εργαζομένων. Συγκεκριμένα η προκήρυξη προβλέπει:
-5 θέσεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
-3 θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων –Παιδοκόμων
-2 θέσεις ΔΕ Μαγείρων
-1 θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας
Με την έλευση των συμβασιούχων, η σύμβαση των οποίων θα είναι μέχρι τέλη Ιουλίου, θα μπορέσουν να εξυπηρετούν όλα τα παιδιά που έχουν επιλεγεί για να φοιτήσουν στο σταθμό. Η πρόσληψη αναμένεται από τον επόμενο μήνα, μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Προς το παρόν ο υπερσύγχρονος και πλήρως εξοπλισμένος σταθμός δεν ξεκίνησε την λειτουργία του λόγω έλλειψης του απαραίτητου προσωπικού και αναμένεται ολοκλήρωση των διαδικασιών για την μετακίνηση συμβασιούχων από το Δήμο Καρδίτσας προκειμένου να φοιτήσει σε πρώτη φάση μέρος των παιδιών που έχουν επιλεγεί.
Αιτήσεις
Σε ότι αφορά τις αιτήσεις, γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/aitese-proslepses-stous-brephonepiakous-stathmous-tou-oaed

Ο κάθε υποψήφιος και υποψήφια δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα -ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-(ανά κωδικό θέσης). Στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσουν μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψουν κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκουν.

Μετά την κατάρτιση των πινάκων ο ΟΑΕΔ θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήματα και στον ιστότοπο www.oaed.gr τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους. Οι προσλήψεις του προσωπικού θα γίνουν αμέσως μετά την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων