Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε την 08-02-2020 τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 19/09/2020 στις καλλιέργειες των παραγωγών της Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ του Δήμου Καρδίτσας. Τα πορίσματα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 18/02/2021.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων  Από: 08/02/2021 έως 18/02/2021

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι όσοι παραγωγοί υποβάλουν ενστάσεις, είναι απαραίτητο σύμφωνα με το αρ. Πρωτ.458/2021 έγγραφο του ΕΛΓΑ, να προσκομίσουν μαζί με την ένσταση και τα τιμολόγια πώλησης των προϊόντων τους.