Η Μαργαρίτα Κούτρα νέα Αντιδήμαρχος Σελλάνων στο Δήμο Παλαμά

Nέα Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Σελλάνων ορίστηκε η Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Μαργαρίτα Κούτρα, με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιώργου Σακελλαρίου που δημοσιεύεται στο «Νέο Αγώνα».

Η κ. Κούτρα αναλαμβάνει καθήκοντα για το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 31-07-2022 και θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-Εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και του ΚΕΠ στη Δ.Ε. Σελλάνων.
– Εποπτεία των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην Δ.Ε. Σελλάνων.
-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δ.Ε. Σελλάνων.
– Εποπτεία της υπηρεσίας άρδευσης στη Δ.Ε. Σελλάνων.
-Παροχή της εξουσιοδότησης της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δ.Ε. Σελλάνων.
– Συνεργασία με τους Προέδρους των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Σελλάνων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
-Άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δ.Ε. Σελλάνων και την οποία μπορεί να την μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος.
-Βεβαιώσεις γνησίου υπογραφών και μονίμου κατοικίας.
-Να μεριμνά για θέματα διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ του τομέα αρμοδιότητάς του.
-Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντοβάϊος Θωμάς.