Με μία Ένωση Εταιρειών το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς για το έργο του συστήματος ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Καρδίτσας

Στο άνοιγμα της Οικονομικής προσφοράς από μία εταιρία εισηγήθηκε η Επιτροπή διαγωνισμού για έργο της ενεργειακής αναβάθμισης – αυτοματοποίησης το συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Καρδίτσας.
Συγκεκριμένα, προσφορές για το έργο που έχει προϋπολογισμό 7,6 εκ ευρώ κατέθεσαν δύο Ενώσεις Εταιρειών, η Ένωση Εταιρειών «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ GLOBILED Μ. ΕΠΕ – CHIOS ENERGY SMART APPLICATIONS» και η Ένωση Εταιρειών «SEC – SIREC ENERGY AE».
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα και με το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, αποδέχεται και τις δυο προσφορές ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ενώ στο σκέλος της τεχνικής προσφοράς αποδέχεται εκείνη της Ένωση Εταιρειών «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ GLOBILED Μ. ΕΠΕ – CHIOS ENERGY SMART APPLICATIONS» ως σύμφωνη με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και απορρίπτει εκείνη της Ένωση Εταιρειών «SEC – SIREC ENERGY AE».
Η Οικονομική Επιτρπή “Αποδέχεται την προσφορά της Ένωσης Εταιρειών «ΕΝΩΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ GLOBILED Μ. ΕΠΕ – CHIOS ENERGY SMART APPLICATIONS» καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό, την βαθμολόγηση της τεχνικής της προσφορά με συνολικό βαθμό 119,00, και τη συνέχισή της στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο άνοιγμα της Οικονομικής της Προσφοράς” τονίζει συγκεκριμένα η απόφαση.
Η απόφαση λήφθηκε κατά πλειοψηφία με τους δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Μπακαλάκου και Κρανιά να μειοψηφούν.