Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε σήμερα,  09/02/2021, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 19/09/2020 στις καλλιέργειες παραγωγών των Τ.Κ Βλοχού, Αγίου Δημητρίου, Μάρκου και Γοργοβιτών. Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την Παρασκευή,  19/02/2021.

Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.

Χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων  Από: 09/02/2021 έως: 19/02/2021

Όσοι παραγωγοί θέλουν να υποβάλλουν ενστάσεις, είναι απαραίτητο:

  1. Να προσκομίσουν φωτοαντίγραφα των τιμολογίων πώλησης των προϊόντων τους.
  2. Να καταβάλουν τα αντίστοιχα τέλη επανεκτίμησης.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο  2444350100 (Ξένος Κωνσταντίνος).