Από τον ΟΑΕΔ αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων, για το Βρεφονηπιακό Σταθμό του ΟΑΕΔ στην Καρδίτσα και σε όλη τη χώρα των για το Σχολικό Έτος 2020-2021.

Η ανακοίνωση έγινε, όπως έχει καθοριστεί με βάση τη Δημόσια Πρόσκληση ως εξής:

-Πίνακας κατηγορίας βρεφών Α (βρέφη από 8 μηνών έως 1,5 ετών)

-Πίνακας κατηγορίας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 ετών έως 2,5 ετών)

-Πίνακας κατηγορίας νηπίων (νήπια από 2,5 ετών έως την προσχολική ηλικία)

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων, εντός τριών εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα έως και αύριο Τετάρτη. Αποδεικτικό εμπρόθεσμης ένστασης είναι η ημερομηνία αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Στον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr έχουν αναρτηθεί ανά Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΑΕΔ οι παρακάτω τρεις κατηγορίες προσωρινών πινάκων αξιολόγησης, καθώς και το έντυπο ένστασης:

-Επιλεγμένοι,

-Αναπληρωματικοί

-Αποκλειόμενοι

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις θα αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, του ΒΝΣ που έχει αξιολογηθεί το τέκνο του κάθε γονέα-κηδεμόνα.