Παράταση 3 μηνών στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου

Τη χορήγηση νέας παράτασης για τρεις μήνες στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή το Δήμου Παλαμά, μετά από αίτημα του αναδόχου.

Η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ζητήθηκε για τους παρακάτω λόγους:
α)Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
β) Σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Μονάδας Νέων
Εργασιών