Με στόχο να καθοριστούν οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης στις Δημοτικές Ενότητες, ο Δήμος Μουζακίου προχώρησε στην υποβολή αιτήματος συμμετοχής στο πρόγραμμα του υπουργείου περιβάλλοντος για την εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων.

Επειδή η υλοποίηση του Προγράμματος θα είναι σταδιακή και θα προωθηθεί κατά «φάσεις ανάθεσης μελετών», οι Δήμοι έπρεπε κατά την υποβολή των αιτημάτων τους να κατατάξουν τις Δημοτικές Ενότητες στις βαθμίδες «πολύ υψηλή προτεραιότητα», «υψηλή προτεραιότητα» και «μέση» προτεραιότητα», λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό ωρίμανσης του πολεοδομικού σχεδιασμού κάθε Δημοτικής Ενότητας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»