«Πράσινο φως» από το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων για το έργο υποδομών ύδρευσης

Σε αποδοχή της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος Ι» του έργου που αφορά τις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Σοφάδων, προχώρησε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το σώμα άναψε το «πράσινο φως» στο έργο που χωρίζεται σε δύο «ομάδες» έργων, συνολικού προϋπολογισμού 553.534 ευρώ και έχει ως φυσικό αντικείμενο την αντικατάσταση υφιστάμενου παλαιωμένου αγωγού μεταφοράς νερού από αμιεντοτσιμεντοσωλήνα, την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης καθώς και τον
εξοπλισμό της και την κατασκευή νέου αγωγού για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας νερού. Συγκεκριμένα το ποσό χρηματοδότησης καθορίστηκε στις 553.534,59
ευρώ εκ των οποίων τα 375.000 ευρώ αφορούν την ομάδα Α έργων και τα 178.534,59 ευρώ την ομάδα Β και η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω σύναψης δανείου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.