Πότε θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για μη περικοπή των συντάξεων

ÓõæÞôçóç êáé øÞöéóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç: "Õðï÷ñåþóåéò áåñïìåôáöïñÝùí ó÷åôéêÜ ìå ôá áñ÷åßá åðéâáôþí – ðñïóáñìïãÞ ôçò íïìïèåóßáò óôçí Ïäçãßá (ÅÅ) 2016/681", ôçí ÔåôÜñôç 29 Íïåìâñßïõ 2018. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου, θα έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο στο οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η ρύθμιση για μη περικοπή των συντάξεων.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί άμεσα και θα εισαχθεί με την διαδικασία του επείγοντος, προκειμένου έως την άλλη Τρίτη να έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του στην αρμόδια Επιτροπή και η ψήφισή του στην Ολομέλεια.