Την πρόσληψη 11 μακροχρόνια ανέργων θα ζητήσει ο Δήμος Καρδίτσας

ΗΛΙΚΙΑΣ 55 ΕΩΣ 67 ΕΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Στην υποβολή αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση απασχόλησης 11 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών θα προχωρήσει ο Δήμος Καρδίτσας.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε την υποβολής αίτησης του Δήμου Καρδίτσας στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΑΕΔ.
Οι ειδικότητες που θα ζητήσει ο Δήμος Καρδίτσας είναι οι εξής:

– Δύο άτομα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (υπάλληλοι γραφείων)

– Τρία άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (κλητήρες με άδεια οδήγησης)

– Έξι άτομα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ανειδίκευτοι εργάτες – συντηρητές οδών, καθαριστές πάρκων και οδών κλπ.)

Όπως αναφέρει η απόφαση της οικονομικής επιτροπής, η πρόσληψη θα γίνει προκειμένου να ανταποκριθεί ο Δήμος στις αυξημένες ανάγκες των υπηρεσιών του, αλλά και να διευκολύνει σε τοπικό επίπεδο τους δικαιούχους στην διαδικασία εξεύρεσης εργασίας σε αυτήν την κρίσιμη ηλικιακά περίοδο του εργασιακού τους βίου μιας και το κόστος πρόσληψης τους είναι ασήμαντο σε σχέση με το συνολικό κόστος άλλων περιπτώσεων.

Ωφελούμενοι είναι άτομα ηλικίας 55 έως 67, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των

υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ., για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών με

δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλεται ο δικαιούχος φορέας εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του 12μηνου

απασχόλησης και να:

α) έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους

αντίστοιχα κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2,

β) έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να

διαθέτουν συμπληρωμένο Α.Σ.Δ.

γ) είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς

και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και

Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας

ούτε η συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτηση αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η

ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους

τρόπους.

δ) i) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,

υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου,

δωροδοκία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή

έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

ii) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με ή κατ΄ άλλο νόμιμο τρόπο (άρθρο 43

του Ν. 4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης i, έστω και αν το

αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

iii) Να μην έχει στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο

διαρκεί η στέρηση αυτή.

iv) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις).

v) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού

Προσώπου του δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής

παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε

υπαιτιότητα του εργαζόμενου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Οι ειδικότητες ΥΕ βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα οι

υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί

ή έχουν απολυθεί υπό όρους.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού

κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 € μηνιαίως. Στο μισθολογικό και μη

μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες

αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.