11 υδρονομείς στο Δήμο Σοφάδων για την αρδευτική περίοδο

Την πρόσληψη για την αρδευτική περίοδο έτους 2022, ήτοι από 15.05.2022 έως
30.09.2022, 11 υδρονομέων άρδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Φρόνου (πλήρους και μερικής απασχόλησης) ενέκρινε ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλος. Αναλυτικά οι υδρονομείς εδώ

Αντικείμενο της εργασίας τους θα είναι:
Καταγραφή των αρδευτικών κτημάτων και παράδοση στο Δήμο ονομαστικής
κατάστασης αυτών, υπογεγραμμένη από τους αρδευτές.

Επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και διανομή σύμφωνα με τον
κανονισμό άρδευσης. Όταν δεν υπάρχει κανονισμός σύμφωνα με τα έθιμα και την
καθορισμένη σειρά άρδευσης.
Επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχέτευσης των αρδευτικών υδάτων και επιτήρηση της ροής αυτών στα αρδευτικά κανάλια μέχρι τα αρδευόμενα κτήματα.
ύλαξη και η προστασία όλων των αρδευτικών έργων και επιμέλεια της συντήρησης
αυτών.

Έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν την διανομή των αρδευτικών
υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή καθαριότητα και υγιεινή των
υδάτων.

Βεβαίωση και καταγγελία των παραβατών των παραπάνω διατάξεων.

Άμεση γνωστοποίηση κάθε αγροτικού αδικήματος που υπέπεσε στην αντίληψή του.

Εφοδιασμός με πετρέλαιο κίνησης και λιπαντικών όλων των αντλητικών
συγκροτημάτων και ότι προβλέπεται από το Νόμο της Φωροφυλακής.

Έλεγχος και παρακολούθηση του αρδευτικού δικτύου, των αντλιοστασίων, μηχανικών
και ηλεκτρικών ο οποίος θα γίνεται ολόκληρο το εικοσιτετράωρο και τις αργίες