Παράταση μέχρι μέσα Ιουνίου στο έργο Αγροτικής Οδοποιίας στη Δ.Ε Σοφάδων

Την χορήγηση νέας, 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Σοφάδων  ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, μετά από αίτημα της εργολήπτριας εταιρείας.

Η παράταση ισχύει μέχρι 14/06/2022. Ο Αν. Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με την από 20-04-2022 εισήγησή του, εισηγείται τη χορήγηση παράτασης του εν λόγω έργου έως τις 14-06-2022 για τους παρακάτω λόγους:
-Την καιρική αστάθεια (συνεχείς βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες) που δεν επέτρεψαν τη συνέχιση των εργασιών μέχρι τώρα, κυρίως λόγω της φύσης τους  (χωματουργικά-ασφαλτικά) για σύνολο τριάντα τριών (33) ημερών όπως φαίνεται στο ημερολόγιο του έργου.

-Το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί μέχρι σήμερα το 70% περίπου του φυσικού αντικειμένου του έργου. Έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες και οι εργασίες οδοστρωσίας και υπολείπονται τα ασφαλτικά και οι εργασίες σήμανσης – ασφάλειας του έργου.