14η παράταση για το έργο της ύδρευσης της Ανατολικής πλευράς του Ν. Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου

Νέα παράταση, η 14η, δόθηκε στο έργο της ύδρευσης της ανατολικής πλευράς του Ν. Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε την χορήγηση της παράτασης κατά ένα μήνα έως τις 30-06-2022 για την κατασκευή και τις 30-12-2022 για την δοκιμαστική λειτουργία.

Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ήταν 24 μήνες (18μήνες για την  κατασκευή και 6μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή έως 22-08-2017 για την κατασκευή και 22-02-2018 για την δοκιμαστική λειτουργία.
Με τις αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίθηκαν συνολικά παρατάσεις της περάτωσης εργασιών έως τις 30-05-2022 για την κατασκευή και έως τις 30-11- 2022 για τη  δοκιμαστική λειτουργία.
Με την από 03-05-2022 εμπρόθεσμη αίτησή του ο ανάδοχος του έργου ζήτησε 14η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών έως τις 30-06-2022 για την  κατασκευή και την 30-12-2022 για την δοκιμαστική λειτουργία, αντίστοιχη με την ολοκλήρωση του 2ου υποέργου της πράξης.