15 υδρονομείς θα προσλάβει ο Δήμος Καρδίτσας για τη φετινή αρδευτική περίοδο

Την πρόσληψη 15 υδρονομέων για την φετινή αρδευτική περίοδο προωθεί ο Δήμος Kαρδίτσας.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν από από τις 10.04.2023 έως την 21.04.2023

Οι θέσεις
Οι θέσεις των υδρονομέων, όπως αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ειναι οι εξής: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
*Δ.Κ. Δαφνοσπηλιάς, 5 Αρδευτικές Γεωτρήσεις (Υ7, Υ9, Υ10, Υ12, Υ13):
Ένας (1) υδρονομέας
*Δ.Κ. Παληουρίου, 4 Αρδευτικές Γεωτρήσεις (Υ31, Υ38, Υ48, Υ58):
Ένας (1) υδρονομέας
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΥ
*Δ.Κ. Μακρυχωρίου, Αντλιοστάσια Υ15 Καλέτζη, Υ33 Ιταλικός & Θυρόφραγμα Ιταλικού:
Τρείς (3) υδρονομείς
*Δ.Κ. Μέλισσας, Αντλιοστάσια Υ11 Καλέτζη,Υ7 Ξηραύλακα & Θυρόφραγμα Ξηραύλακα (Φράγμα Καράμπαλης), Γεώτρηση Υ10 Ρόγγια : Ένας (1) υδρονομέας
*Δ.Κ. Πτελοπούλας, Αντλιοστάσια Υ14 Κορώνες, Γεώτρηση Υ21 «Καρομάγουλα»:
Ένας (1) υδρονομέας
*Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρου, Αντλιοστάσιο Υ28 θέση Γαζέλος
Γεώτρησης ΚΒ 129-Υ7 θέση Παναγιάς Πηγάδι, Γεώτρηση ΚΒ 130-Υ11 θέση Ρογόζενα, Γεώτρηση ΣΡ 48-Υ6 θέση Κοινή Βοσκή: Ένας (1) υδρονομέας
*Δ.Κ. Σταυρού,
-Αντλιοστάσιο Υ12 θέση Βουλγαρομάντρια Παρόχθια Αντλιοστάσια: Εξηλεκτρισμού Ένας (1) υδρονομέας
-(Σταυρού, Αγ. Θεόδωρου, Μακρυχωρίου, Μέλισσας, Πτελοπούλας) : Ένας (1) υδρονομέας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
*Δ.Κ. Ξινονερίου, Αντλιοστάσιο Υ105, Γεώτρηση Υ5: Ένας (1) υδρονομέας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
*Δ.Κ. Καρδιτσομαγούλας, Αντλιοστάσιο Υ33 θέση Βάλτος, Φυσική Ροή θέση Προκοβάς:
Δύο (2) υδρονομείς
*Δ.Κ. Ρούσσου, Αντλιοστάσιο θέση Λεύκες Γεώτρηση Υ11 στη θέση Λιβάδι, Γεώτρηση Κ18 Υ12 στη θέση Κοτρώνι:
Ένας (1) υδρονομέας
*Δ.Κ. Αρτεσιανού, Πετρελαιομηχανή θέση Τοπάνι:
Ένας (1) υδρονομέας

Η απασχόλησή τους θα είναι μερική και θα αφορά το χρονικό διάστημα από την πρόσληψή τους μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου. Οι Υδρονομείς θα είναι δημότες του Δήμου Καρδίτσας και κάτοικοι των Δημοτικών Κοινοτήτων, στις οποίες θα ασκούνται οι αρμοδιότητές τους.

Το έργο των υδρονομέων είναι:
-Η καταγραφή των αρδευτικών κτημάτων και η παράδοση στην αντίστοιχη Δημοτική Ενότητα ή Δημοτική Κοινότητα ονομαστικής κατάστασης αυτών.
-Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του αρδευτικού δικτύου ολόκληρο το εικοσιτετράωρο και τις αργίες.
-Η πρόσληψή τους θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 28.3/15.04.1957 «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων» (ΦΕΚ 60 Α’).