Πράσινο φως για τις εργασίες στον αρχαίο Πύργο Ελληνοπύργου

Την εκτέλεση εργασιών του έργου «Πρόδρομες εργασίες για την
προστασία, την άρση ετοιμορροπίας και την ανάδειξη του αρχαίου Πύργου
Ελληνοπύργου, Δήμου Μουζακίου, ΠΕ Καρδίτσας» απολογιστικά και με
αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας ενέκρινε το υπουργείο πολιτισμού.
Σε απόφαση που υπογράφει η υπουργός τονίζεται μεταξύ άλλων:

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου αφορούν στα εξής:
α) Εργασίες καθαρισμού και ευπρεπισμού από το μόνιμο εργατοτεχνικό
προσωπικό της Υπηρεσίας μας, προκειμένου να προετοιμαστεί το μνημείο και ο
περιβάλλων χώρος για την εκπόνηση των μελετών,
β) εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης οργάνωσης εργοταξίου του αρχαίου
Πύργου Ελληνοπύργου,
γ) εκπόνηση στατικής μελέτης επιλογής ικριωματικών χωροδικτυωματικών
μοντέλων για τη μετακίνηση βαρέων λίθινων δομικών του αρχαίου Πύργου .
  Για την εκτέλεση του έργου και κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της
αυτεπιστασίας εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού 30.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.