Στα 574,60 MW διαμορφώνεται για το Ν. Καρδίτσας το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού μικρότερης ή ίσης του 1 MW.

Με νέα ΚΥΑ, σε συνολο 1 εκατ. καλλιεργησιμων στρεμμάτων στο Ν. Καρδίτσας, το όριο υπολογίζεται στο 0,8% δηλαδή σε έκταση 8.044 στρεμμάτων.

Πιο αναλυτικά, το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού μικρότερης ή ίσης του 1MW, καθορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στις νησιωτικές περιφέρειες το όριο υπολογίζεται σε ποσοστό 0,5% επί του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων (στρέμματα) και σε όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 0,8%.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»