Ν. Καρδίτσας: Έξι έργα αποκαταστάσεων – καθαρισμού στο ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών υποδομών ΟΤΑ

ΥΠΕΓΡΑΦΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Tην ένταξη έξι πράξεων αποκαταστάσεων και καθαρισμών ποταμών και υποδομών στο Ν. Καρδίτσας προϋπολογισμού 6 εκ ευρώ στο ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών υποδομών ΟΤΑ 2021-2025 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίς Δημήτρης Κουρέτας.
Πιο αναλυτικά:

Καθαρισμός Υδατορεμάτων και Τεχνικών
ημιορεινών και ορεινών οικισμών

Ο Περιφερειάρχης Υπέγραψε την ένταξη της πράξης «καθαρισμός Υδατορεμάτων και Τεχνικών
ημιορεινών και ορεινών οικισμών Π.Ε. Καρδίτσας» στο ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών υποδομών ΟΤΑ 2021-2025 ύψους 1,5 εκ ευρώ.
Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι:
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αντιπλημμυρική προστασία των ημιορεινών και ορεινών οικιστικών υποδοχέων της Π.Ε Καρδίτσας (Δήμων Καρδίτσας, Δήμου Σοφάδων, Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, Δήμου Μουζακίου και Δήμου Αργιθέας) προβλέπονται εργασίες καθαρισμού (χωματουργικών) των κοιτών ρεμάτων και ποταμών που κατά προτεραιότητα περιλαμβάνουν τα τμήματα εντός των οικιστικών υποδοχέων και δευτερευόντως σε γειτνίαση με οδούς και σημαντικά τεχνικά έργα. Θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες κατά θέσεις:
•Καθαρισμός κοίτης ρεμάτων από φερτά υλικά σε όλο το μήκος τους ή κατά τμήματα (αναλόγως των διαμορφούμενων τοπικών συνθηκών) εντός των οικιστικών υποδοχέων ημιορεινών και ορεινών οικισμών (ΕΤΕΠ 08-01-02-00 “Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων”).
•Καθαρισμός της κοίτης από αυτοφυή βλάστηση.
•Εκθάμνωση μεγάλων δένδρων που βρίσκονται εντός της βαθιάς κοίτης και δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα εντός των οικιστικών υποδοχέων

Καλέντζης
Επισης ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την ένταξη στο ίδιο πρόγραμμα της πράξης καθαρισμού- αποκατάστασης της πεδινής κοίτης του ποταμού Καλέντζη ύψους 1,58 εκ ευρώ.

Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι:
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αντιπλημμυρική προστασία των οικιστικών υποδοχέων εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού προβλέπονται εργασίες καθαρισμού (χωματουργικών) και τεχνικών έργων (συντήρηση – αποκατάσταση και ενίσχυση αναχωμάτων χωρίς γεωμετρικές μεταβολές) κατά τμήματα της κοίτης τους. Ειδικότερα προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες:
•Άρση προσχώσεων από την κοίτη του ποταμού (κατά τμήματα) και διαμόρφωση της διατομής αυτού σε πρότερη κατάσταση.
•Καθαρισμός της κοίτης κατά τμήματα (αναλόγως των διαμορφούμενων τοπικών συνθηκών).
•Καθαρισμός της κοίτης από αυτοφυή βλάστηση.
•Εκθάμνωση μεγάλων δένδρων που βρίσκονται εντός της βαθιάς κοίτης και δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα.
•Αποκατάσταση αναχωμάτων που έχουν καταστραφεί (μερικά ή ολικά)
•Επισκευή – αποκατάσταση και ενίσχυση καταστραφείσας επένδυσης αναχωμάτων με συρματοκυλίνδρους (σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου – αλουμινίου (Galfan: 95%Zn – 5%Al και πρόσθετη εξωτερική προστασία με επίστρωση βάσεως PVC) σε τμήματα που κρίνονται κρίσιμα για την αντιπλημμυρική προστασία οικισμών.
•Επισκευή – αποκατάσταση και ενίσχυση καταστραφείσας επένδυσης αναχωμάτων με λιθορριπές σε τμήματα που κρίνονται σημαντικά για την αντιπλημμυρική προστασία των γειτνιαζόντων οικισμών καθώς και σε τμήματα αλλαγής της διεύθυνσης ροής (εξωτερική πλευρά)
•Εργασίες για την αποκατάσταση κυκλοφορίας στη στέψη των αναχωμάτων με αμμοχαλικώδη υλικά Σοφαδίτης

Σοφαδίτης
Ακόμη υπέγραψε την ένταξη στο ίδιο πρόγραμμα της πράξης καθαρισμού- αποκατάστασης της πεδινής κοίτης του ποταμού Σοφαδίτη ύψους 860.000 ευρώ.
Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι:
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αντιπλημμυρική προστασία των οικιστικών υποδοχέων του Μάρκου και της πόλης του Παλαμά προβλέπονται εργασίες καθαρισμού (χωματουργικών) και τεχνικών έργων (συντήρηση – αποκατάσταση και ενίσχυση αναχωμάτων χωρίς γεωμετρικές μεταβολές) κατά τμήματα της κοίτης του. Ειδικότερα προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες:
•Άρση προσχώσεων από την κοίτη του ποταμού και διαμόρφωση της διατομής αυτού σε πρότερη κατάσταση.
•Καθαρισμός της κοίτης κατά τμήματα (αναλόγως των διαμορφούμενων τοπικών συνθηκών).
•Καθαρισμός της κοίτης από αυτοφυή βλάστηση.
•Εκθάμνωση μεγάλων δένδρων που βρίσκονται εντός της βαθιάς κοίτης και δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα.
•Αποκατάσταση αναχωμάτων που έχουν καταστραφεί (μερικά ή ολικά)
•Επισκευή – αποκατάσταση και ενίσχυση καταστραφείσας επένδυσης αναχωμάτων με λιθορριπές σε τμήματα που κρίνονται σημαντικά για την αντιπλημμυρική προστασία των γειτνιαζόντων οικισμών καθώς και σε τμήματα αλλαγής της διεύθυνσης ροής (εξωτερική πλευρά)
•Εργασίες για την αποκατάσταση κυκλοφορίας στη στέψη των αναχωμάτων με αμμοχαλικώδη υλικά.

Γαβράς

Παράλληλα άλλη απόφαση αφορά την ένταξη της πράξης καθαρισμού- αποκατάστασης του ποταμού Γαβρά από οικισμό Καναλίων έως τη θέση «Μερίστη» Καρδίτσας ύψους 1,56 εκ. ευρώ.
Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αντιπλημμυρική προστασία των παρόχθιων ιδιοκτησιών και εγκαταστάσεων προβλέπονται εργασίες καθαρισμού (χωματουργικών) και τεχνικών έργων (συντήρηση – αποκατάσταση και ενίσχυση αναχωμάτων χωρίς γεωμετρικές μεταβολές) κατά τμήματα της κοίτης του. Ειδικότερα προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες:
•Άρση προσχώσεων από την κοίτη του ποταμού και διαμόρφωση της διατομής αυτού σε πρότερη κατάσταση.
•Καθαρισμός της κοίτης κατά τμήματα (αναλόγως των διαμορφούμενων τοπικών συνθηκών).
•Καθαρισμός της κοίτης από αυτοφυή βλάστηση.
•Εκθάμνωση μεγάλων δένδρων που βρίσκονται εντός της βαθιάς κοίτης και δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα.
•Αποκατάσταση αναχωμάτων που έχουν καταστραφεί (μερικά ή ολικά)
•Εργασίες για την αποκατάσταση κυκλοφορίας στη στέψη των αναχωμάτων με αμμοχαλικώδη υλικα

Αερογέφυρα Ορφανών
Ακόμη μια πράξη ένταξης στο πρόγραμμα αφορά την αποκατάσταση επιχώματος αερογέφυρας ΟΣΕ στα Ορφανά του Δήμου Παλαμά προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.
Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Στις 04/09/2023 έως 07/9/2023 η περιοχή της Θεσσαλίας και του συνόλου της Π.Ε. Καρδίτσας, με την διέλευση του κυκλώνα «Daniel», εκδηλώθηκαν καταστροφικά φυσικά φαινόμενα που περιλάμβαναν σημαντικές πλημμύρες εκτάσεων, ολισθήσεις πρανών, πλημμυρισμούς οικισμών, καταστροφή σημαντικού αριθμού τεχνικών υποδομών του συνόλου της Περιφέρειας Θεσσαλίας.Το οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές αποκόπτοντας μεγάλο τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου και καθιστώντας πολύ δύσκολη τη μετακίνηση στο σύνολο της Π.Ε.Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την αστοχία των επιχωμάτων πρόσβασης στην αερογέφυρα του ΟΣΕ στην Τ.Κ. Ορφανών, καθώς και αστοχίες στα ερείσματα και στην ασφαλτόστρωση του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής.

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής:

1.Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και θωρακίου από σκυρόδεμα, για την προστασία των φρεατοπασσάλων.
2.Αποκατάσταση επιχωμάτων με επίλεκτα υλικά.
3.Εργασίες αποκατάστασης ερεισμάτων και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή επέμβασης.
4.Αποκατάσταση στηθαίων ασφαλείας.
5.Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης.

Λεύκη- Πασχαλίτσα
Η τελευταία πράξη αφορά την αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων στην επ. Οδό Λεύκης – Πασχαλίτσας ύψους 300.000 ευρώ
Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Στις 04/09/2023 έως 07/9/2023 η περιοχή της Θεσσαλίας και του συνόλου της Π.Ε. Καρδίτσας, με την διέλευση του κυκλώνα «Daniel», εκδηλώθηκαν καταστροφικά φυσικά φαινόμενα που περιλάμβαναν σημαντικές πλημμύρες εκτάσεων, ολισθήσεις πρανών, πλημμυρισμούς οικισμών, καταστροφή σημαντικού αριθμού τεχνικών υποδομών του συνόλου της Περιφέρειας Θεσσαλίας.Το οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές αποκόπτοντας μεγάλο τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου και καθιστώντας πολύ δύσκολη τη μετακίνηση στο σύνολο της Π.Ε Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα αστοχίες στα ερείσματα και στην ασφαλτόστρωση του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής.

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής:
1.Καθαρισμός των τεχνικών και της τριγωνικής τάφρου απορροής των όμβριων υδάτων από φερτά υλικά.
2.Εργασίες αποκατάστασης των ερεισμάτων της οδού.
3.Εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης στα σημεία της οδού που έχουν αστοχήσει.
4.Εργασίες διαγράμμισης