Ανάδοχος για τα έργα της αναβάθμισης υποδομών στη Δ.Ε Ιθώμης και σε ορεινούς οικισμούς της Δ.Ε Μουζακίου

Ανάδοχος προέκυψε για το έργο της αναβάθμισης υποδομών στη Δ.Ε Ιθώμης.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό ΙΙ αξιολόγησης αιτιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν στην ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου.

Ο ανάδοχος προσέφερε μέση έκπτωση 30,34%, η οποία εμφάνισε απόκλιση μεγαλύτερη των 10 ποσοστιαίων μονάδων από το μέσο όρο και ως εκ τούτου θεωρήθηκε ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά. Η επιτροπή διαγωνισμού συνεδρίασε αρκετές φορές προκειμένου να αξιολογήσει την αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα, ο οποίος αιτιολόγησε πως για την κατασκευή των προβλεπόμενων εργασιών θα χρησιμοποιηθεί προσωπικό
συνεχούς απασχόλησης, με τη χρήση ιδιόκτητων μηχανημάτων.

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ήταν ομόφωνη.

Ομοίως συνέβη και με το έργο της αναβάθμισης υποδομών ορεινών οικισμών στη Δ.Ε Μουζακίου. Με τον ίδιο ανάδοχο να προσφέρει έκπτωση 33,48 % και να δίνει την ίδια αιτιολόγηση. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ήταν επίσης ομόφωνη.