Ανάδοχος για το αντλιοστάσιο στην αριστερή δανειoτάφρο του Καλέντζη

Ανάδοχο ανακήρυξε η Οικονομική Επιτροπή για το έργο της κατασκευής αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου στην αριστερή δανειοτάφρο του ποταμού Καλέντζη προϋπολογισμού
150.000 ευρώ.

Η συνολική δαπάνη προσφοράς του αναδόχου διαμορφώθηκε στα 108.537,81 ευρώ. Το έργο αποσκοπά στον μετριασμό των πλημμυρικών φαινομένων και την προστασία 3.000 στρεμμάτων αγροτικής γης και παρακείμενων επιχειρήσεων στη Βιομηχανική Περιοχή της Καρδίτσας.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.