Την ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, που αφορούν μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από τον Μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» και άλλα καιρικά φαινόμενα στη χώρα, τα οποία εντάχθηκαν στο θεσμικό πλαίσιο του Υπ. Οικονομικών και σε συνέχεια στις διατάξεις του ν. 4797/2021 (Α’ 66) περί Κρατικής Αρωγής, υπογράφουν με κοινή υπουργική απόφαση ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεώργιος Γεωργαντάς.

Η απόφαση πήρε ΦΕΚ και αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 1029-501- 0000000, ΑΛΕ 2310803004 των οικονομικών ετών 2022, 2023 και 2024 συνολικού ύψους έως 2.500.000 ευρώ, η οποία αναλύεται σε 1.500.000 € για το 2022, σε  500.000 € για το έτος 2023 και σε 500.000 € για το έτος 2024, η οποία αποτελεί μέρος της συνολικής προκαλούμενης δαπάνης των 16.000.000 € για το έτος 2022, των 16.000.000 € για το οικονομικό έτος 2023 και των 16.000.000 € για το οικονομικό έτος 2024 για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι γεωργοί, έναντι ζημιών στο φυτικό κεφάλαιο που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα, αποφασίζουμε:

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»