Από το «Τρίτσης» στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ το έργο για τα δίκτυα ύδρευσης στο Δήμο Μουζακίου

Στην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του έργου περιορισμού των διαρροών και αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης, στον επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ ) θα προχωρήσει η ΔΕΥΑ Μουζακίου ύστερα από πρόσφατη απόφαση που έλαβε το Δ.Σ.

Ουσιαστικά πρόκειται για μεταφορά του έργου από το πρόγραμμα «Τρίτσης», καθώς ο Δήμος Μουζακίου έχει φτάσει στο ανώτατο πλαφόν χρηματοδότησης βάσει των υποβληθεισών προτάσεων του. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ικανός «οικονομικός χώρος» ώστε να μπορεί ο Δήμος να υποβάλλει νέες προτάσεις στο «Τρίτσης» που είναι ώριμες και μπορεί να τύχουν χρηματοδότησης.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 6.079.697,15 € πλέον ΦΠΑ24% που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα:
1) Υποέργο 1 με τίτλο «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος-τηλεχειρισμός), παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου  υδραυλικών και λειτουργικών παραμέτρων κεντρικού συστήματος τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μουζακίου» συνολικού προϋπολογισμού 4.724.700,00 € πλέον ΦΠΑ24% .
2) Υποέργο 2 με τίτλο «Αντ/σεις υδρεύσεων ΔΕ Παμίσου» συνολικού προϋπολογισμού –  1.338.297,15 € πλέον ΦΠΑ24%
3) Υποέργο 3 με τίτλο δαπάνες ΟΚΩ – Ηλεκτροδότηση υποδομών ύδρευσης – προϋπολογισμού 16.700,00 € πλέον ΦΠΑ24%