Έναν νέο διαγωνισμό για την κατασκευή αρδευτικού δικτύου μέσω ΣΔΙΤ, αξίας άνω των 187 εκατ. ευρώ (πληρωμές διαθεσιμότητας και κατασκευαστικό κόστος) προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πρόσφατα μόλις, εγκρίθηκε η διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας – Ορφανών Ν. Καρδίτσας».

Το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης αφορά την κατασκευή και λειτουργία σωληνωτού αρδευτικού δικτύου για την άρδευση των παρακείμενων στον ποταμό Ενιπέα πεδινών εκτάσεων των αγροκτημάτων Πολυνερίου, Σταυρού, Κατωχωρίου, Ελληνικού, Βρυσιών & Υπέρειας του Νομού Λάρισας, καθώς και Ορφανών, Φύλλου και Λεύκης του Νομού Καρδίτσας. Τα δίκτυα θα αρδεύουν ακαθάριστη έκταση περί τα 74.650 στρέμματα και καθαρή έκταση 67.780 στρεμμάτων. Η διάρκεια της σύμπραξης θα ανέρχεται κατά το μέγιστο σε 25 έτη. Ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (α’ φάση) πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 22 Μαΐου 2023.

Το αντικείμενο της σύμβασης

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει εντάξει το έργο στο «ΥΔΩΡ 2.0» το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και μετριασμού των επιπτώσεων από την Κλιματική Κρίση μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της Σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση, φύλαξη, ασφάλιση και λειτουργία του αρδευτικού δικτύου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στην γεωγραφική αρμοδιότητα των εξής περιοχών:

1) Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, Δήμο Φαρσάλων: α) Δημοτική Ενότητα Ενιπέα (Κοινότητα Σταυρού, Κοινότητα Πολυνερίου, Κοινότητα Κατωχωρίου, Κοινότητα Μεγάλου Ευυδρίου -Οικοσμός Ελληνικό) β) Δημοτική Ενότητα Φαρσάλων (Κοινότητα Βρυσιών).

2) Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, Δήμο Παλαμά, Δημοτική Ενότητα Φύλλου (Κοινότητα Ορφανών-τα Ορφανά, Κοινότητα Φύλλου, Κοινότητα Λεύκης).

Το έργο αφορά την βελτίωση, επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των εγγειοβελτιωτικών υποδομών με την κατασκευή έντεκα (11) συλλογικών αρδευτικών δικτύων στα αγροκτήματα Ορφανών, Φύλλου, Υπερείων, Πολυνερίου – Ελληνικού, Βρυσιάς και Κατωχωρίου, που θα αρδεύουν ακαθάριστη έκταση περί τα 74.650. στρ. (καθαρή έκταση περί τα 67.800 στρ.), κάνοντας χρήση νερού προερχόμενου από υφιστάμενες γεωτρήσεις δημοτικές και ιδιοκτησίας των ΤΟΕΒ, συνολικής δυναμικότητας 14.345 m3 /h.