Στο σχεδιασμό πιλοτικών προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων σε Δήμους Χώρας και της δράσης «Πληρώνω όσο πετάω» προτίθεται να συμμετάσχει ο Δήμος Καρδίτσας, με την Οικονομική Επιτροπή να αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Πληροφορικής
και Διαφάνειας κ. Βάϊου Ανυφαντή, την οποία έλαβε υπόψη η Οικονομική Επιτροπή, είχε ως εξής:

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξέδωσε την πρόσκληση με κωδ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ
5957 και τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών
Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort» που
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, στον άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.).
Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να ανταποκριθεί στην ανωτέρω πρόσκληση και λόγω
έλλειψης της απαιτούμενης στελέχωσης τόσο σε αριθμό όσο και σε εξειδίκευση, ζήτησε
την τεχνική υποστήριξη της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., με την υποστήριξη της οποίας ετοιμάζει την
πρότασή του.
Περιεχόμενο Δράσης Εφαρμογή Πιλοτικού προγράμματος Πληρώνω Όσο Πετάω
(ΠΟΠ):
Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων πιλοτικού χαρακτήρα με σκοπό το
σχεδιασμό προγραμμάτων Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) και την ευαισθητοποίηση των
πολιτών στην αρχή “Pay as you throw” ή “Gain as you Sort”. Ειδικότερα η δράση
εστιάζει σε πιλοτική εφαρμογή του Πληρώνω Όσο Πετάω, με στόχο την λειτουργία του
ως κινήτρου για την αύξηση της διαλογής στην πηγή και αντικινήτρου για την μείωση
υπολειμματικών συμμείκτων σε δημοτικό επίπεδο.
Δύναται να χρηματοδοτηθούν:
-Προμήθεια μέσων προσωρινής αποθήκευσης (π.χ. μεμονωμένοι κάδοι εσωτερικοί
και εξωτερικοί, συστοιχίες κάδων, σακούλες διακριτής συλλογής κλπ)
– Προμήθειες τεχνολογικού εξοπλισμού και διαδικτυακών εφαρμογών για την
εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων «Πληρώνω όσο Πετάω» (π.χ. αισθητήρες,
RIFID Tags, RFID αναγνώστες, QR Codes, ζυγιστικά επί υφιστάμενων
απορριμματοφόρων ή επί κάδων με κατάλληλο λογισμικό, πλατφόρμες)
– Υπηρεσίες υποστήριξης του δικαιούχου στην εφαρμογή, παρακολούθηση και
αξιολόγηση του προτεινόμενου πιλοτικού προγράμματος «Πληρώνω όσο Πετάω»,
καθώς και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων του.
Σύμφωνα με το Άρθρο 37 του Νόμου 4819/2021, από 1η Ιανουαρίου 2023 οι Ο.Τ.Α. α’
βαθμού με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, και από 1η Ιανουαρίου 2028, οι
Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων, υποχρεούνται να
εφαρμόσουν το σύστημα Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ).

Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής λήφθηκε κατά πλειοψηφία.