Χλωμό το πρασίνισμα στην κάρτα του αγρότη, μόνο με βασική και πριμ αναδιανεμητικής φορτίζει για το 2024

∆ύσκολη µοιάζει η ενσωµάτωση των ενισχύσεων eco-schemes στο πιστοληπτικό όριο της «Κάρτας του Αγρότη» για τη νέα χρονιά, ωστόσο αντίθετα πιο βατή θεωρείται η φόρτισή της µε την αναδιανεµητική ενίσχυση πέρα από τη βασική.

Αναφορικά µε τα eco-schemes σε αντίθεση µε το πρασίνισµα, ετησίως το ποσό «παίζει» ανάλογα τις δράσεις που επιλέγει ο παραγωγός και της συνολικής συµµετοχής, η οποία επηρεάζει άµεσα το ύψος του. Αυτή είναι και η εξίσωση που εµποδίζει έως ένα βαθµό την προεξόφληση των επιδοτήσεων για τα eco-schemes και µένει τελικώς να φανεί πώς θα κινηθούν τα τραπεζικά ιδρύµατα. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πάντως πως επισήµως από το ΥΠΑΑΤ δεν υπήρξε κάποια άλλη ενηµέρωση για υπογραφή σχετικού µνηµονίου για την Κάρτα του Αγρότη, πέρα από αυτό µε την Τράπεζα Πειραιώς.

Βέβαια, η ίδια αβεβαιότητα αλλά σε µικρότερο σαφώς βαθµό υπάρχει για το ποσό της αναδιανεµητικής ενίσχυσης. ∆ηλαδή δεν σηµαίνει αυτόµατα πως ένας παραγωγός που την έλαβε το 2023 θα την πληρωθεί και το 2024, καθώς θα υπάρξουν περιπτώσεις που η εκµετάλλευση θα µεγαλώσει και θα τεθεί εκτός των προβλεπόµενων ορίων. Ως εκ τούτου, το µόνο σίγουρο ακόµη φαντάζει προς το παρόν µόνο η βασική ενίσχυση ως πιστοληπτικό όριο στην Κάρτα του Αγρότη.

Για τη χρηµατοδότηση της αγροτικής παραγωγής αναµένεται πάντως να υπάρξουν ενδιαφέρουσες προσθήκες σύµφωνα µε την πρόσφατη παρέµβαση της Μονάδας Χρηµατοδοτικών Εργαλείων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Ιωάννη ∆ανιηλίδη σε σχετική ηµερίδα στις Βρυξέλλες.

Συγκεκριµένα, στο σχεδιασµό είναι η παροχή αυτόνοµου κεφάλου κίνησης (δάνειο που θα αφορά µόνο τη ρευστότητα χωρίς να συνοδεύεται από επένδυση). Μέχρι σήµερα, όταν παρέχεται στήριξη µέσω χρηµατοδοτικού µέσου, το κεφάλαιο κίνησης µπορεί να αποτελέσει επιλέξιµη δαπάνη αλλά δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ ή το 30% του συνολικού ποσού της επιλέξιµης δαπάνης για την επένδυση, όποιο από τα δύο ποσά είναι υψηλότερο.

Επιπλέον, σχεδιάζεται η επιδότηση επιτοκίου για το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. «Από την τρέχουσα εµπειρία, αυτό το χαρακτηριστικό αποτελεί πρωταρχικό κίνητρο στα χρηµατοπιστωτικά µέσα. Αναγνωρίζοντας την αποτελεσµατικότητά του στην αύξηση του ενδιαφέροντος και της συµµετοχής, η διαχειριστική αρχή εξετάζει το ενδεχόµενο να ενσωµατώσει αυτό το στοιχείο στο επικείµενο σύστηµα εγγυήσεων µε ανώτατο όριο», ανέφερε η σχετική παρουσίαση του κ. ∆ανιηλίδη. Εφόσον λοιπόν ενσωµατωθεί η επιδότηση επιτοκίου στο ΤΕΑΑ θα υπάρχει η δυνατότητα, όπως γίνεται στο Ταµείο Μικροπιστώσεων, να δίνεται το δάνειο άτοκο για κάποια χρόνια, ή, ακόµη και να µειώνεται αρκετά το κόστος για ολόκληρη τη διάρκεια του δανεισµού.

Το τρίτο νέο χαρακτηριστικό, αφορά ένα εργαλείο για Νέους Αγρότες: «Ταυτόχρονα, ένας νέος µηχανισµός εγγύησης σε συνδυασµό µε ένα στοιχείο επιχορήγησης στο πλαίσιο µιας ενιαίας πράξης θα µπορούσε να κατευθυνθεί προς τη στήριξη των Νέων Αγροτών», ανέφερε στο τέλος της παρουσίασης του, ο κ. ∆ανιηλίδης.

Πηγή: agronews