Χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης τηλεμετρίας επιδιώκει η ΔΕΥΑ Καρδίτσας

Την ένταξη του έργου της ολοκληρωμένης διαχείρισης τηλεμετρίας δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Καρδίτσας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, επιδιώκει η Δημοτική Επιχείρηση Καρδίτσας.

Το Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης ενέκρινε τη μελέτη του έργου και αποφάσισε την υποβολή αιτήματος για την χρηματοδότηση της πράξης. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 6,2 εκ ευρώ

Το έργο
To έργο περιλαμβάνει:
– Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού αναβάθμισης 24 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) με σκοπό την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, ποιοτικών χαρακτηριστικών) στις υποδομές του δικτύου της πόλης της Καρδίτσας.
– Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 11.000 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) με παρελκόμενο υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε υφιστάμενες υδατοπαροχές του δικτύου ύδρευσης των ΔΕ Καρδίτσας, Ιτάμου, Καλλιφωνίου, Κάμπου και Μητρόπολης και σταθερού δικτύου επικοινωνίας (Fixed Network) για την απομακρυσμένη λήψη των ενδείξεων μέσω αναμεταδοτών και συγκεντρωτών δεδομένων,
– Προμήθεια Φορητού Σταθμού Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.) με σκοπό τη λήψη δεδομένων από τους ψηφιακούς υδρομετρητές και τη μέτρηση παροχής σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου,
– Επέκταση/αναβάθμιση του υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ). Στον κεντρικό σταθμό ελέγχου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και προσθήκες λογισμικών για την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και τηλεμετρίας ψηφιακών υδρομετρητών και την ενσωμάτωση σε αυτών και σε ενιαία βάση των σημάτων από τους νέους σταθμούς.
– Υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και δοκιμαστικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος.