Η Ένωση Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδας εξέδωσε ανακοίνωση προς ενημέρωση των αγροτών για «το έγκλημα που διαπράττει το Υπουργείο Περιβάλλοντος εναντίον του Αγροτικού Κόσμου, επειδή δεν διορθώνει τον δασικό νόμο, όπως αυτό το επιβάλλεται από την πρόσφατη απόφαση το Συμβουλίου της Επικράτειας».

Απόφαση η οποία καθορίζει ότι δεν επιτρέπεται να χαρακτηρίζονται δασικές οι γεωργικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις, τις οποίες μέχρι την έκδοση του δασικού νόμου (998/79) το Κρά- τος τις αναγνώριζε ως τέτοιες, διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν το επιτρέπει η Ασφάλεια του Δικαίου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ένωσης:

Στον ΑΕΡΑ οι ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε, ότι οι εκτάσεις που πριν απ’ τον νόμο 998/79 το Κράτος τις αναγνώριζε ως Γεωργικές και Κτηνοτροφικές, δεν επιτρέπεται να χαρακτηρίζονται Δασικές. Από την ίδρυση του ελληνικού Κράτους οι Γεωργικές και οι Κτηνοτροφικές εκτάσεις δεν χαρακτηρίζονταν Δασικές, σύμφωνα με νόμους που είχαν εκδοθεί από το 1838 και μέχρι το 1929, τους οποίου συστηματοποίησε ο Δασικός Κώδικας με τον νόμο 4137/1929.

Οι Δασικές εκτάσεις από το 1929 και μέχρι το 2016 προσδιορίζονταν από τον νόμο 4137/1929 ( Νόμος Βενιζέλου, ο οποίος επανέλαβε και συστηματοποίησε όλους τους προηγούμενους νόμους και για αυτό νομοθετήθηκε ως Δασικός Κώδικας), ο οποίος καθορίζει: με το άρθρο 40. α«2. Δασικά εδάφη καλούνται αι εντός των δασών ασκεπείς εκτάσεις, αι ασκεπείς κορυφαί των ορέων και αι πλευραί αυτών με απότομον κλίση.»

«3. Δασικαί εκτάσεις είνε και οι εκτάσεις αι καλυπτόμεναι υπό αραιάς και πενιχράς βλαστήσεως, συνισταμένης κυρίως εκ δένδρων ή θάμνων της ζώνης των αειθαλών πλατυ- φύλλων και μη δυνάμενοι να εκμεταλλευθώσι δασικώς.»

Δηλαδή δασικές εκτάσεις είναι εκείνες οι οποίες μπορούν να παράγουν δασικά προϊόντα. με το άρθρο 47 καθορίζει ότι: «Ως αντικείμενο δασοπονίας και δασικής εκμεταλλεύσεως θεωρούνται κυρίως τα δάση τα επί των ορέων, αι ορειναί δασικαί βοσκαί και κατά δεύτερον λόγον τα πεδινά δάση. Πάντα τα λοιπά, ήτοι οι χειμεριναί βοσκαί, οι δασικαί εκτάσεις αι ως βοσκότοποι χαρακτηριζόμεναι, καθώς και τα επί των ορέων γυμνά και ασκεπή εδάφη αποτε- λούν αντικείμενο ιδίως κτηνοτροφικής εκμεταλλεύσεως.» με δε το άρθρο 48 καθορίζει ότι: Δεν υπόκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου: Τα μεμονωμένως ή κατά λόχμας και συνδενδρίας εντός γεωργικών καλλιεργούμενων εκτάσεων ή αγροτικών κτημάτων μέχρι εκτάσεως 50 στρεμμάτων ως και εντός αυλών, κήπων, και ελαιώνων και αμπέλων φυόμενα δασικά δένδρα.

Οι θάμνοι των βοσκοτόπων Οι πάλιουροι κλπ Τα ελαιόδεντρο Τα οπωροφόρα και καρ- ποφόρα δένδρα ως και αι άμπελοι και Τα Δασικά δένδρα τα φυόμενα επι της οροθετικής γραμμής της επικρατείας. Δηλαδή οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνταν ως κτηνοτροφικές ΔΕΝ ήταν Δασικές και εξαιρούνταν από τον Δασικό Νόμο. Οι διατάξεις αυτές δεν είναι καμία καινοφανής έμπνευση του νομοθέτη της εποχής, προκειμένου να επιτρέψει την καταπάτηση Κρατικών Εκτάσεων, που ήταν και είναι τα Δάση και οι Πραγματικές Δασικές εκτάσεις, αλλά η αποτύπωση της πραγματικότητας στην οποία στηρίχτηκε η ζωή του ανθρώπου στον πλανήτη. Η χρησιμοποίηση του εδάφους για καλλιέργεια και για κτηνοτροφία!

Αυτή η ανάγκη χρησιμοποίησε τις εκτάσεις που προσφέρονταν για γεωργία, καθώς για κτηνοτροφία. Ανάγκη, που τις κατέστησε οικονομικό αντικείμενο και δημιούργησε δικαιώματα ιδιοκτησίας επ’ αυτών των εκτάσεων, τα οποία δεν επιτρέπεται να καταργούνται, με τη μεταβολή των διατάξεων του ανωτέρω νόμου. Είναι αυτό το οποίο επεσήμανε το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις πρόσφατες αποφάσεις του, για τον μη χαρακτηρισμό ως δασικών των κτηνοτροφικών εκτάσεων, που προϋπήρχαν, επισημαίνοντας ότι αυτό επιβάλει η Ασφάλεια του Δικαίου.

Και σε απλή γλώσσα: Δεν μπορεί το Κράτος να έρχεται σήμερα και να σου χαρακτηρίζει ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ, αυτή που ο νόμος 4371/1929 σου χαρακτήριζε Κτηνοτροφική ή Γεωργική. Είναι υποχρεωμένο να εξακολουθεί να την χαρακτηρίζει γεωργική ή κτηνοτροφική και να εφαρμόζει επ’ αυτών τις διατάξεις που ίσχυαν. Αν έχει ανάγκη να την καταστήσει Δάσος, πρέπει να την απαλλοτριώσει! Σε ότι αφορά τους ισχυρισμούς των δασολόγων για τη διαφορά της επιφάνειας που καταλαμβάνουν οι ελληνικοί δασικοί χάρτες από τους δασικούς χάρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτοί δεν είναι σωστοί. (Οι ελληνικοί χαρακτηρίζουν δάσος και δασικές εκτάσεις το 73% τα επιφάνειας της χώρας και οι αντίστοιχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 50%).

Η αλήθεια είναι ότι η τεράστια διαφορά που υπάρχει πέραν των άλλων υπάρχει διότι: Ενώ στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται μια έκταση με φρύγανα ως δασική, στους χάρτες της Ε.Ε. δεν συμβαίνει αυτό. Εκεί για να χαρακτηριστεί μια έκταση δασική, πρέπει να μπορεί να δημιουργήσει δένδρα με ύψος 5 μέτρα. Δεν υπάρχει κανένας βοσκότοπος της Κρήτης που να έχει δένδρα 5 μέτρων. Αλλά για να μας καταλάβει κι ο δασάρχης κι ο κτηνοτρόφος. Ο δασικός χάρτης της Ε.Ε. για την Ελλάδα έχει καταμετρήσει ότι το 18% της επιφάνειας της καλύπτεται από βοσκοτόπια.

Οι Ελληνικοί Δασικοί Χάρτες, δεν έχουν χαρακτηρίσει ως βοσκότοπο ούτε ένα στρέμμα. Ακόμη, χαρακτηρίζουν όλους τους ελαιώνες και τις λοιπές δενδροκαλλιέργειες ως δασικές εκτάσεις και όχι μόνο αυτές που δημιουργηθήκαν μετά το 1940, αλλά και ελαιώνες 300 ετών! Αυτή είναι η εγκληματική διαφορά του Ελληνικού Δασικού νόμου, από τη λογική κι από ό,τι εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Φυσικά δεν θα κερδίσουν γιατί υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, την καταστροφή όμως την κάνουν σε όλους εμάς, αλλά και στο κράτος. Ποιος όμως θα πληρώσει από όλους αυτούς, και τους δασάρχες και τους υπουργούς, που δεν κάνουν το σωστό και καταστρέφουν την Ελλάδα;

Και η καταστροφή αυτή είναι τεράστια! Αρκεί μόνο να κάνουμε γνωστό, ότι η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑ- ΠΕΖΑ φωνάζει από το 2010 ότι χάνουμε κάθε χρόνο Τουριστικό Συνάλλαγμα 8,2 δις ευρώ επειδή δεν μπορούν να γίνουν ΝΈΑ ξενοδοχεία, γιατί όλη η εκτός σχεδίου πόλεων έκταση της ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΊ ΔΑΣΟΣ. Αν κάνουμε τον λογαριασμό θα δούμε, ότι αυτά που έχει χάσει το Κράτος από τη μη είσπραξη αυτό του συναλλάγματος υπερβαίνει τα 70 δις ευρώ. Καταλαβαίνει ο καθένας ΤΙ εξοπλισμούς θα είχαμε με αυτά το 70 δις ευρώ. Ήθελα να ξερα τι θα κάνουν οι αγρότες ενώπιον αυτής της ΔΗΜΕΥΣΗΣ της Περιουσίας τους;