ΔΕΥΑ Καρδίτσας: Αποδοχή τμήματος ειδικής υδρολογικής μελέτης για την ανάλυση του συνόλου κινδύνων

Στην αποδοχή της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας και έγκριση παραλαβής του τμήματος του 1ου παραδοτέου της μελέτης με τίτλο: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για την ανάλυση του συνόλου κινδύνων (risk assessment) Δήμου Καρδίτσας, με χρήση μοντέλων GIS» προχώρησε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καρδίτσας.

Η συγκεκριμένη εντάσσεται στο πλαίσιο της σύμβασης  εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον καθορισμό και οριοθέτηση ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα» .