ΔΕΥΑ Καρδίτσας: Διοικητικές κυρώσεις με επιβολή προστίμου για παράνομες υδρεύσεις

«Πράσινο φως» στην εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων με την επιβολή και προστίμων σε όποιον παραβαίνει τον νέο Κανονισμό Ύδρευσης, άναψε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.

Οι διοικητικές κυρώσεις καθορίζονται ως εξής:
i. Διακοπή της υδροδότησης χωρίς προειδοποίηση
ii. Επιβολή προστίμου από 100 έως 300 ευρώ ανάλογα με το είδος της παράβασης (ανά παροχή) και καταλογισμό της δαπάνης αποκατάστασης για βλάβες που ενδεχόμενα ο παραβάτης προξένησε στο δίκτυο.
Επίσης καταλογίζεται πρόσθετα, εάν υπάρχει, και η αξία του νερού που διέφυγε/ καταναλώθηκε.

Την εισήγηση του ο αναπληρωτής Γεν Δ/ντής της ΔΕΥΑΚ, τόνισε ότι:
«Σύμφωνα με το άρθρο 22 :Παράνομες υδρεύσεις – Απαγορεύσεις στην παράγραφο
1 αναγράφεται : «Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί
υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί αυτός, με ενωτικό σωλήνα, υδρόμετρο ή άλλο τρόπο από
τον υδρολήπτη χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού
και τιμωρείται με την επιβολή προστίμου που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της
ΔΕΥΑΚ και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα».
Προτάθηκε λοιπόν να, εξουσιοδοτηθεί ο αναπληρωτής Γεν Δ/ντής της Επιχείρησης για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων σε όποιον παραβαίνει τον εν λόγω Κανονισμό Ύδρευσης.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν αποδέχεται το ύψος του προστίμου, δικαιούται
να υποβάλλει ένσταση, η οποία εξετάζεται από το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ, λαμβανομένων όμως
υπόψιν υποχρεωτικά των περιορισμών της παραγρ 1 του άρθρου 22».